Центрове за работа с доброволци/Volunteer Centers

ОРГАНИЗАЦИИ, ДОМАКИНСТВАЩИ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ

Ако вашата организация, работи активно с доброволци или има желание да развива устойчиви доброволчески практики в своята общност, може да се свържете с екипа ни, за да  получите допълнителна подкрепа от НАРД.

 

Благоевградска област

1. Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество”, Разлог

От 2007 година сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” е официален представител за България на фондация “Анна Линд – Евросредиземноморска фондация за диалог между културите”. От този момент сдружение МИС изпълнява редица дейности и инициативи, популяризиращи междукултурния диалог сред обществото в България. От самото начало сдружение МИС разработва и изпълнява редица проекти насочени към създаването на равни възможности, повишаването на качеството на живот на хора в неравностойно положение, борба с дискриминацията и ксенофобията и промотиране на толерантност сред гражданското общество. С подкрепата на сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” младежите доброволци разработват, изпълняват и участват активно в редица Европейски младежки проект като семинари, обучения и младежки обмени.

2. Информационен център за психично здраве-Благоевград (ИЦПЗ) към Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София»

Информационен център за психично здраве – Благоевград (ИЦПЗ) към фондация „ГИП-София” съществува от 2005 г. Основната цел на дейностите, които реализира ИЦПЗ, е да развива програми, които адресират или проблемни области в ежедневието на обществото в контекста на здравословен начин на живот или целят директни превантивни интервенции сред рискови групи. Организацията е изградила множество комуникационни канали, чрез които да адресира конкретни проблеми или да достигне до конкретни целеви групи, които включват: поддържане на информационен интернет портал, периодични обучения и работа с журналисти в Благоевград, поддържане на клубове от доброволци с фокус повишаване информираността на младите хора от гр. Благоевград по въпроси, касаещи джендър проблематика, равнопоставеност, дискриминация, разпознаване на стереотипи, които довеждат до неравнопоставеност, както и повишаване на тяхната сексуална и репродуктивна култура, провеждане на регулярни кампании за здравословен начин на живот, поддържане на база данни с литература и библиотека, която е на разположение на общността в Благоевград; активно издирване и работа с представители на рискови групи; публични лекции и обучения на различни представители на общността, организиране на беседи, лекции и конкурси сред ученици и студенти, разработване и разпространение на информационни и рекламни материали и др.

Бургаска област

3. Фондация ЕКИП, Бургас

Фондация ЕКИП е организация от професионалисти, работещи в сферата на социалната политика и с доказан капацитет в подготовката и реализирането на иновативни проекти за социално развитие и инициативи за социални реформи. Мисията на Фондация ЕКИП е гарантиране правото на всеки човек да живее достойно и да има достъп до качествени услуги, осигуряващи качество на неговия живот и зачитащи достойнството му.Целите на фондацията са да оказва подкрепа на социално изключени и маргинализирани индивиди, групи и общности, на деца и лица, които се нуждаят от грижа; да подпомага социалната интеграция на личността посредством услуги в местните общности; да гарантира и защитава човешките права.

4. Сдружение „Усмивка”

Сдружение „Усмивка“ е създадено на 14.04. 2006г., но стартира своята дейност едва 2010г. със създаването на Дневен Център за Деца „Миа Монтесори“.  Сдружението за кратко време успява да реализира различни дейности съвместно с членове, родители, приятели, доброволци, студенти и ученици. Цели на сдружението: Личностно развитие на децата и младите хора чрез откриване и развитие на творческите им заложби, осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и изява на личността им, възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение;Изграждане на устойчива ценностна система чрез въвличане на деца, млади хора и възрастни в дейности по опазване на околната среда съхраняване на културните традиции; Дейности свързани с работа с деца и младежи в риск от социално слаби семейства и етнически малцинства, без родители, бездомни, наркомани, жертви на насилие и др. и др.

5. СОУ „Христо Ботев”, Айтос

Варненска област

6. ОУ”Петко Рачев Славейков”

Общинска образователна институция, която осигурява равен достъп и качествено образование и възпитание на ученици от подготвителен до VІІ клас. Работи се с убеждението, че децата идват на училище не само за знания , но и за придобиване на базови житейски умения – за себепознане, ефективно общуване, решаване на конфликти,екологична култура,  доброволчество, подготовка за активно гражданство.

7. СОУ” Димчо Дебелянов”

8. СОУ „Гео Милев”

9. Морски Клуб „Приятели на морето”

Великотърновска Област

10. СОУ „Димитър Благоев“, Свищов

Историята на училището датира от 01.01.1909 година,През дългогодишната история на училището в неговите класни стаи и кабинети е звучало словото на стотици учители, преподавали знание и опит от науката и живота. Днес то се гордее със своите възпитаници, завъшили успешно средно, а след това и висше образование.

Врачанска област

11. Сдружение „Нов път”, Хайредин

Мисията на организацията е създаване на възможности и условия на целевата група, с която работи Сдружение “Нов път” – хора от малцинствата, дълготрайно безработни и  хора с увреждания , да придобият трудови навици и умения в различни области , които ще им помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото.

Габровска област

12. Сдружение ИМКА, Габрово

ИМКА – Габрово е част от Световното движение на ИМКА. През изминалите 20 години сдружение ИМКА-Габрово се утвърди като е една от най- активните младежки организации, която подкрепя развитието на младите хора и стимулира младежкото доброволчество и участие в Габровска област и в България. Организацията има значителен опит и практика в идентифициране на потребностите и ресурсите на младите хора в общността, осигуряването на подкрепа за подготовката и осъществяването на младежки проекти и инициативи, предоставяне на младежки информационни, консултантски и обучителни услуги, както и в осъществяване на програми за свободното време. От 2008 година ИМКА-Габрово предоставя и социални услуги за деца и младежи в общността.

Добричка област

13. Фондация „Ръка за помощ”, Добрич

Мисията на организацията е да даде своя принос в борбата с два от най-големите проблеми в България: бедността и неграмотността. Екипът на организацията подкрепя уязвими групи хора. Фокусът е върху подобряване възможностите на децата да учат и развиват способностите си чрез предоставяне на адекватни социални и образователни услуги за тях и  семействата им. За реализиране на тази мисия организацията работи в  две основни направления в Център за обществена подкрепа  – образователна интеграция на деца от ромски произход на възраст 4-6 години чрез разкриване на групи за предучилищна подготовка, социална интеграция на деца със специални потребности чрез прилагане на Монтесори терапия. Нов приоритет за организацията е подкрепа на социалната интеграция на бездомни хора в Добрич чрез разкриване на Център за временно настаняване.

Кърджалийска област

14. Център за обществена подкрепа, Ардино

Мисията на ЦОП Ардино е да помага на деца и семейства и да предоставя качествени услуги и форми на подкрепа.

15. Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава

Мисията на организацията е да подпомага развитието на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и туризма; да създава условия за широко обществено обсъждане на проблеми, свързани с демократичното укрепване и социалната сигурност, с цел разширяване участието на гражданите при вземане на решения и разрешаване на проблемите; да подпомага неформални обществени групи, младежки групи и организации при реализирането на техни инициативи и проекти, които са в унисон с целите на Сдружението

16. ОУ „Васил Левски”, Кърджали

17. ОУ „Васил Левски“, с.Драганово, общ.Кирково

Възпитание и обучение според ДОИ и стандартите на ЕС в духа на демократичните ценности

Кюстендилска област

18. Сдружение „Партньори-Кюстендил”

Мисията на организацията е постигане на толерантност и сътрудничество с държавните, общинските и нестопанските организации за подпомагане изграждането на демократично гражданско общество. Подобряване на социалната интеграция на различните етнически, професионални, религиозни и езикови общности. Разработване на устойчиви модели за работа с деца и младежи в риск. Популяризиране на способите за извънсъдебното решаване на спорове, породени от социални, битови, полови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми.

Ловешка област

19. Фондация „Екомисия 21 век”, Ловеч

Сдружение за обществено полезна дейност „Екомисия 21 век“ обединява граждани и млади хора  на град Ловеч, които работят за устойчиво развитие на общностите в региона за разумно управление на околната среда и природните ресурси. Осъществява ефективен диалог с институциите и обществеността за изграждане на нова ценностна система и поведение по отношение на околната среда, повишаване на ефективността на екологичното и гражданско образование и информираност на младите хора. Чрез своята дейност тя спомага за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие и гражданското общество и създава условия за развитието на младите хора в Област Ловеч.

20. НЧ „Наука 1870”, Троян

Мисията на Читалището е да организира и обогатява културния живот в община Троян, като същевременно съхранява традициите и ги развива, допълва ги в съответствие с настоящата конюнктура и очакванията на гражданите.

Пазарджишка област

21. Регионална библиотека „Н.Фурнаджиев”, Пазарджик

Целта на библиотеката е едно по-информирано, по-мислещото, по-грамотно и съответно свободно общество! Библиотечният фонд надхвърля 282000 единици, като ежегодно се попълва с около 4000 нови документи– книги, периодични заглавия, аудио и видео носители, CD-ROM, оригинални произведения на изкуството. Новопостъпващите библиотечни материали основно се закупуват, но не малък дял съставляват и даренията – от частни лица, читатели, фондации, издателства.Библиотечно-информационното обслужване е диференцирано- за деца и възрастни.Специално внимание се отделя на читателите с увреждания. С тях библиотеката работи попрограма , която визира конкретни дейности – комплектуване на документи с подходящо съдържание, обособяване на специални фондове, посещения по домовете, ангажираност в различни изяви, достъп до Интернет и др.На година библиотеката регистрира 8500 читатели, 92000 посещения и над 180000 заети единици. Тези показатели, съотнесени с общия библиотечен фонд и с цифрата на жителите на града, определят една добра обръщаемост и ползваемост на библиотечните материали.

22. Фондация „Бъдеще”, Ракитово

Фондация “Бъдеще“ е организация с обществено полезна дейност – подпомагане на ромската общност, подобряване на социалния статус и интегрирането на ромската общност в обществото. Фондацията работи за развитие на образованието, екологията, социалната сфера, подобряване на жилищните условия, здравеопазване  с крайна цел повишаване на жизнения стандарт на ромската общност в община Ракитово.

Пловдивска област

23. Фондация Национален алианс за работа с доброволци, Пловдив

Мисията на НАРД е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на общността към доброволния труд чрез организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.

24. Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, Асеновград

Мисията на библиотеката е да създава и поддържа условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на общността; да предоставя качествени информационни, образователни и културни услуги; да осигурява равни възможности за достъп до образование и активно участие в обществения живот на жителите на Асеновград  и региона; да насърчава и подпомага потребителите при ползване услугите на „Е-правителство“; да работи за интегрирането на всички членове на общността в глобалното информационно общество.

25. Професионална гимназия по електроника и електротехника, Пловдив

Професионална гимназия по електротехника и електроника /ПГЕЕ/ – гр.Пловдив е държавно, елитно, средно професионално учебно заведение с регионално значение за подготовката на млади хора в сферата на средното образование.В него се подготвят монтьори и техници в областта на електротехническата промишленост, електронната промишленост и информационните технологии.

26. Център за обществена подкрепа, Съединение

Предоставя качествени и достъпни прихотерапевтични и цоциални услуги за нуждаещите се от професилнална помощ клиенти – семейства и деца на територията на община Съединение

27. Читалище „Светлина”, с.Труд

Народно читалище „Светлина” с. Труд е основано през 1929 година. През 80 годишната си история  читалището е духовно и културно средище, център  за информация, където се раждат идеи, работи се с ентусиазъм  и жар от амбициозен екип за осъществяването им. Мисията на читалището е да бъде съвременен, общодостъпен  център за информация, образование, обучение, култура и духовност.  Да бъде притегателен център за хората с разностранни интереси и таланти, идеи. Целта му е да задоволява потребностите на гражданите – деца, младежи, възрастни,свързани с: развитие и обогатяване на културния живот, з апазване обичаите и традициите на населението от селото, разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите  и постиженията на науката, изкуството и културата, възпитаване в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост, възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и др.

28. Център за обществена подкрепа, Хисар

29. Общинска библиотека Карлово

Общинска библиотека – Карлово е обществен, образователен, информационен и културен център в библиотечно-информационното обслужване за населението на територията на Община Карлово. Фондът наброява около 68000 библиотечни документа, библиотеката обслужва около 1500 читатели, чиито посещения годишно възлизат на около 27000, а заетите библиотечни документи наброяват около 50000 на година. През 2004 година е поставено началото на автоматизация на библиотечните процеси, понастоящем в библиотеката функционира локална мрежа от 5 компютърни конфигурации, успоредно с традиционния се поддържа и електронен каталог. От 2009 година библиотеката разполага и с Интернет каталог. Карловската библиотека бе одобрена и включена в Етап 2009 на Програма „Глобални библиотеки – България”, спонсорирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. С цялостната си  културна и информационна дейност Общинска библиотека, трябва да се утвърди като действен център на социалния живот, образованието и просветата за населението на общината.

30. НЧ „Любен Каравелов 1897”, Куртово Конаре

НЧ “Л.Каравелов 1897”-К.Конаре работи за:Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество; Институционално укрепване на читалището като местен общностен център с културно-просветни , информационни , социални и граждански функции; Поддържане на традиционните читалищни дейности и фолклора и осигуряване на тяхната приeмственост от следващите поколения; Повишаване ролята на читалището

за социалната и културната интеграция на различни групи от общността-рискови , хора с увреждания , етнически и др.Разширяване на възможностите на читалището за осигуряване на продължаващо образование ,личностна реализация и нови нива на компетентност; готовност и активно участие в процеса на присъединяване на България към ЕС; Засилване ролята на читалището при формиране на активно гражданство

31. Професионална гимназия по хранителни технологии и техники, Пловдив

32. СНЦ „Писалка и перо”

Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо” е регистрирано през февруари 2014 г. от група библиотекари-ентусиасти от Регионална Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив .

Сдружението е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в библиотечно-информационните дейности, науката, културата, образованието и обществената практика в сферата на съхранението, достъпа и използването на културното и научно наследство на страната.

Основните цели на Сдружението са:

Модернизация на библиотеките;

Квалификация и професионално развитие на библиотечните кадри.

Хуманитарна, образователна и културна дейност и популяризиране на уникалното българско културно-историческо наследство;

Подпомагане държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на хуманитарните инициативи.

33. Център за обществена подкрепа – Кричим

Разградска област

34. Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, Кубрат

Девизът на училището е „Мястото, където започват мечтите”.

Стремежът на училището е да  предостави на  учениците възможност за качествено  и достъпно образование. Заедно с това да работи за формиране на уверени в себе си личности, способни да се ориентират адекватно в променящото се съвременно общество, с ясно  изразено гражданско съзнание и поведение.

35. СНЦ „Център на НПО в Разград”

Мисията на организацията е да се застъпва за гражданското участие в демократичните процеси на местно ниво. Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”, е доброволен и независим ресурсен център, учреден като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. През последните няколко години нашата организация развива успешно своя капацитет като осъществява гражданско наблюдение над съдебната система в България.

Русенска област

36. Център „Динамика”, Русе

Мисията на Сдружение ”Център Динамика” е оказване на психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност. Целите на сдружението са: Да работи за издигане на общественото положение, ролята и статута на жената в обществото, за защитата й от дискриминация и създаване на гаранции за действителното равенство на жените, независимо от етническа, национална и религиозна принадлежност;Да подпомага развитието на здравеопазването, социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижа; Да допринася за повишаване на правната култура на гражданите и защита  на законните им права и свободи. Към сдружението функционира консултативен център за подкрепа на пострадали от насилие, предоставящ следните  програми за директно подпомагане на жертвите:

Сливенска област

37. Сдружение „Жажда за живот“

Сдружение „Жажда за живот“ е неправителствена организация, създадена през 2005 година. Основните дейности на сдружението са свързани превенция, информация, образование и пряка работа с различни групи млади хора – такива с рисково сексуално поведение, употребявщи наркотици, младежи с увреждания, млади хора с противообществени прояви, младежи от селските райони, млади хора от ромска общност, както и изявени младежи от елитни училища.
Мисия и основна цел на организацията е намаляване на здравните, социалните и културни щети сред една от най- уязвимите рискови групи в нашето общество – млади хора с рисково поведение. Наша задача е осъвременяване на приемствеността между поколенията в ромската общност и подпомагане на рисковите групи. Това включва превенция на сексуално-предаваните инфекции, намаляване на вредите от употребата на наркотици, развитие на здравното, социалното и културно равнище на младите хора от ромски произход. Ние целим и работим за изграждането на съвременна мрежа от здравна, социална и правна защита на младите хора с рисково поведение, установявайки нов подход за работа зачитащ човешките им права и достойнство.

София-град

38. Фондация „Стефан Нойков”

Фондация “Стефан Нойков” има благотворителни цели. Те са насочени към подпомагане развитието на изявени таланти и на лица, нуждаещи се от подкрепа за пълноценен живот, като основната целева група са младежите и децата. Фондацията постига целите си чрез различни дейности – създаване на възможности за обучение, предоставяне на инструменти и пособия за развитие, посредничество за намиране на финансови средства за осъществяване на индивидуални и колективни проекти, осигуряване на средства за развитие на лица в неравностойно положение и пр.

39. Фондация „Стъпка за България”

Мисията на Стъпка за България е да подпомогне младежи, лишени от родителски грижи, да изградят умения и знания за самостоятелен живот. Това се случва чрез провеждането на различни курсове, допълнителни занимания по учебния материал, подготовка за матура; както и чрез академии и менторска програма.

Софийска област

40. СОУ „Св.Паисий Хилендарски“,Златица

СОУ „Св.Паисий Хилендарски“, Златица се стреми да обхване две взаимо допълващи се направления – да отговори на нарастващата потребност от иновационни подходи и технологии в обучението и самообучението на общността като основен фактор на развитие, както и да създаде подходящи материално-технически условия като предпоставка за модерен образователен процес.
41. Читалище „Напредък”, Пирдоп

Мисията на читалището е приобщаване на  различни поколения от местната общност към дейностите, които реализира читалището. Библиотеката в Читалището развива и богата културна дейност. Редовно се правят срещи с писатели, представят се нови книги, правят се изложби.

Старозагорска област

42. Библиотека „Родина”, Стара Загора

43. СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания”, Казанлък

Мисията на организацията е децата в неравностойно положение да имат по-добър и качествен живот  изпълнен с грижи, внимание и любов.Сдружението има за своя основна цел подобряване качеството на живот на децата, младежите и семействата в неравностойно положение, създаване на условия за тяхното социално включване в обществото.

44. Клуб на Нестопанските организации, Търговище

Мисията на Клуба е да работи за утвърждаване ценностите на гражданското общество в Търговище и региона чрез свободен обмен на идеи, информация и развитие на партньорства.

Разностранната дейност на Клуба е ориентирана към няколко цели: да подпомогне развитието на силен и независим Трети сектор, който да е активен участник при формирането на местните политики; да утвърждава нов модел на обществени отношения, основаващи се на взаимодействие и партньорство между публичния, частния и неправителствения сектори; да изгради партньорска мрежа от граждански сдружения на регионално, национално и международно ниво,  работещи за утвърждаване на общите Европейски ценности и развито гражданско общество;

45. Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“, Попово

Училището е основано през 1958 г. на Министерски съвет на Народна Република България се поставя началото на Селскостопански техникум „Осми конгрес“ – гр. Попово. В първия учебен ден на 1958 г. в двора на Поповската гимназия „Христо Ботев“ застават 105 момичета и момчета, готови да поемат първи по пътя, който като всяко начало е труден – училището няма дори собствена сграда и учебна база. Разделени са в две специалности: полевъдство и животновъдство.

46. Сдружение СИДУРО, Опака

Мисията на сдружението е да работи за развитие на гражданското общество в общината

Хасковска област

47. Сдружение „Надежда”

Сдружение „Надежда” е неправителствена организация, създадена в 1996г. която работи за и заедно с млади хора, училища, граждански организации, и хора от различни етноси и социални групи.  Членовете и доброволците от сдружението са приложили проекти в сферите на образование, култура, социална работа, младежка работа, гражданско общество в района на Хасково, в югозападна част на България, и на международно ниво.  Членовете на оргаризация са 12 човекал  Има и 18 млади доброволци.  Сдружение „Надежда” има опит в изпълнението на проекти които подобряват социалната среда и активно участва в разработването на стратегии, планове и дейности за стабилно развитие на местно ниво.  Членовете и доброволците на Сдружение „Надежда” работят в различни сфери в обшеството – култура, социална работа, младежка работа, и граждански групи в района на Хасково и югозападна част на България.  Доброволците на организацията са участвали в обменни проекти за млади хора и ученето през целия хивот в различни Европейски държави.  Организацията е реализирала над 20 проекти в сферите на младежта, образование, и гражданско обшество – регионални, национални, и международни.  Това сдружение е член на Националната мрежа на Фондация Ана Линд.

48. Фондация „Подари усмивка”, Димитровград

Фондацията се води от стремежа и желанието да промени света за хората, загубили надежда, спрели отдавна да се усмихват и мечтаят. Реализира социални проекти за превенция на изоставянето на деца в институции, информационни кампании по приемна грижа, благотворителни кампании и работа с доброволци в училища и болници.

49. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Хасково

Акцент в училището е обучението, възпитанието, консултирането, оказването на подкрепа на учениците, както и интегрирането им и ангажиране на свободното време на подрастващите и младежите, чрез активното им включване в различни извънкласни дейности.

50. Основно училище “Свети свети Кирил и Методий”, Хасково

Мисията на Центъра към училището е: Да участва и подпомага доброволчеството в България. Да подобри качествата на доброволческа дейност в училище.Осведоменоста на общестеността на община Хасково относно този вид младежка активност. Да насърчава децата и младите хора да полагат доброволен труд.

Ямболска област

51. Център за обществена подкрепа „Усмивка“, Ямбол

ЦОП Усмивка е социална услуга в общността, предоставяща услуги за деца и семейства в риск. Доброволците се включват в дейността на ЦОП като подпомагат  работата с деца в различни групови занимания, тържества, празници, кампании които организира центъра и др