Проект „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2009г.

През м.Януари 2007г . Националният Алианс за работа с доброволци получи финансова подкрепа от Фондация „Чарлз Стюарт Мотт” за продължаването на Проект „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2009г.
С този двугодишен проект НАРД цели да увеличи организационния си капацитет за да бъде водеща сила / фигура за насърчаване на участието на доброволци във всички сфери на обществено развитие и обезпечаване на специфични услуги насочени към различни целеви групи в България.

През м.Януари 2007г . Националният Алианс за работа с доброволци получи финансова подкрепа от Фондация „Чарлз Стюарт Мотт” за продължаването на Проект „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2009г.
С този двугодишен проект НАРД цели да увеличи организационния си капацитет за да бъде водеща сила / фигура за насърчаване на участието на доброволци във всички сфери на обществено развитие и обезпечаване на специфични услуги насочени към различни целеви групи в България.

Специфичните цели на проекта са:

 • По – нантъшно развитие на организационната структура в рамките на Управителния съвет, изпълнителния екип и регионалните и локални ръководители, и въвеждане на система за осигуряване на управление на качеството на всички услуги и добро управление ;
 • Да изготви и въведе ефективен механизъм за постоянно проверяване на нуждите на целевите групи и да посигури по – нататъшно развитие на системата за предоставявне на адекватни, целеви, децентрализирани услуги на местно, регионално и национално ниво ;
 • Да изготви и въведе ефективна система за финансово планиране и ресурсна мобилизация, за да осигури определено ниво на организационна стабилност, по – нататъшно увеличаване на мрежата и повишаване на количеството и качеството на специфичните предоставяни услуги ;
 • Да работи за създаване и поддържане на стратегически партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво за да играе активна роля за въвеждането на Операционни програми ;
 • Да поддържа процеса на по – нататъшно развитие на правната уредба за доброволния труд и увеличаване на влиянието на НАРД във всички процеси на обществено развитие ;

Основни дейности:

 • Подобряване на стила на управление на работещия екип на НАРД и делигирането на нови отговорности на регионалните доброволчески центрове и създаване на 16 нови местни центрове, базирани на идентифицираните нужди за предоставяне на специфични услуги и децентрализирани услуги ;
 • Развитие на уеб базираната система за ефективно управление на доброволците и предоставяне на услуги, лесно достъпен за целевите групи в България;
  Увеличаване на капацитета на Националния тренинг център и подпомагане на дейността му за осигуряване на качеството на предоставяните услуги и ефективност на мрежата на НАРД ;
 • Преглеждане на съществуващите 5 стандарта за управление на доброволческа дейност и предоставяне на специфични услуги и разработване на 3 нови стандарта за предоставяне на услуги базирани на идентифицираните нужди, и новоназначените партньори;
 • Създаване на екип, който ще координира въвеждането на нов маркетинг план за всички услуги предоставяни от НАРД и членовете на мрежата, за да достигнат директно новите бенефициенти и потенциални партньори ;
 • Разработване и въвеждане на финансов план за осигуряване на адекватни финансови ресурси за развитието на НАРД, базирано на план за предоставяне на услуги, подписване на договори със стратегически партньори и клиенти използващи всички достъпни възможности за достъп до структурните фондове и подобни програми ;
 • Широка реклама на доброволчеството като ценност и практика чрез ръководене на серия от промоционални дейности, публикации и въвеждане на 6 национални кампании по време на целия проект, и активно въвличане на всички членове от мрежата и стратегически партньори на местно, регионално,национално и международно ниво;

Очаквани резултати:

 • Изграден и работещ Ресурсен център по въпросите на доброволчеството
  Разширена и укрепена мрежа ЦРД ;
 • Подобрен технически и ресурсен капацитет на мрежата ЦРД ;
  Изграден треньорски екип, отговарящ на стандартите за преподаване на доброволчески мениджмънт ;
 • Създадена инициатива за законодателно уреждане на доброволния труд ;
  Обновена интернет страница и интернет интегрирана база данни на НАРД ;

Създадени стабилни партньорства между ЦРД и НПО и институции на местно и национално ниво и национално ниво ;

Прочетете още...