Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци”, Фаза 2009-2010г

Основна цел:

С  настоящия проект„Укрепване и развитие на капацитета на Националната Мрежа от Центрове за доброволци” Националният Алианс за работа с доброволци /НАРД/  цели да повиши организационния си капацитет да  управлява  ефективно  Национална мрежа от  центрове за работа  с доброволци,  която  да  има водеща  роля за популяризиране и за  утвърждаване на доброволчеството в  България, като  форма на  активно гражданско участие и като фактор за непрекъснато  личностно развитие  и израстване.
Проектът цели да насърчи и разшири участието на доброволци  от  различни  възрасти, социален статус и ниво на образованост в различни сфери на обществения  живот, както и да  насърчи признаването  на  доброволческия опит, като елемент/ форма на неформално  образование.

Устойчивостта на мрежата центрове на НАРД ще е резултат от устойчивостта на постигнатите дейности в областта на местните и национални инициативи, тренингите и развитието на екипа на НАРД. Създадените контакти и взаимодействия на местно и национално ниво ще гарантират подкрепа за планираните дейности и по-нататъшна стабилност и мултиплициране на ефектите.
Развитието на екипа ще създаде възможност за дългосрочно планиране на дейностите на Мрежата и спазване на стандартите за предоставяне на доброволен труд.

Очаквани резултати:
•    Разширена и укрепена мрежа от ЦРД
•    Подобрен технически и ресурсен капацитет на мрежата ЦРД
•    Изграден треньорски екип, отговарящ на стандартите за преподаване на доброволчески мениджмънт
•    Създадена инициатива за законодателно уреждане на доброволния труд
•    Обновена интернет страница и интернет интегрирана база данни на НАРД
•    Създадени стабилни партньорства между ЦРД и НПО и институции на местно ,национално и международно  ниво.

Клиенти  на НАРД:
Основни  клиенти:
•    Организациите и  други  местни  институции, които  домакинстват  ЦРД;
•    Организациите, потребители  на услугите  на доброволците –  НПО, местни  власти, читалища,  болници,ЦОП  и  др;
•    Доброволци  и  потенциални  доброволци ;
•    деца и  младежи  в риск и техните  родители, които  се възползват  от  услугите  осъществявани с помощтта  на доброволците;

Други  заинтересовани страни:
•    Членовете  на управителния съвет
•    Партньори  на организацията
•    Представители  на  местни и  държавни институции, които  имат  потребност  от  развитие  на програми  за  въвличане на доброволци ;
•    Представители  на медиите

Прочетете още...