Ученическите Центрове за доброволци

Проект

« Ученическите Центрове за доброволци –
възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище»

КАКВО?

Проектът предвижда изграждането на 6  Центрове за доброволци в шест  пилотни училища в градовете Пловдив, Габрово, Варна и Хасково.
Всеки от 6-те пилотни Ученически Доброволчески Центрове предвижда обучения на по 40 свои доброволци от горните класове  /общо -240 Доброволци/
Те ще оказват подкрепа на своите съученици като  говорят открито по проблемите на секса, наркотиците интернет опасности  и ще дискутират с тях «трудни» или «неудобни» въпроси .
Друга част от Доброволците ще станат Големи приятели на  деца  от по-долните класове, за да  преградят пътя на агресията и насилието сред по-малките. Трета част от Доброволците ще подкрепят класовете да реализират свои идеи. ВКЛЮЧЕНИ УЧИЛИЩА:
    ПЛОВДИВ:
    СОУ “Константин Величков”
    СОУ “Братя Миладинови”
    ВАРНА:
    СОУ”Гео Милев”
    Първо СОУ “Димчо Дебелянов”
    ГАБРОВО:
    СОУ “РАЙЧО КАРОЛЕВ”
    ХАСКОВО:
    Финансово- стопанска гимназия „Атанас Буров” . КАК?
Всеки Ученически Доброволчески Център ще работи в своята училищна общност по метода ” Връстници обучават връстници” като използват доказаните в Мрежата на НАРД подпрограми:
    „Аз имам идея” – доброволчески дейности за подобряване на училищната среда и психо-социален климат и взаимодействие
    „Аз говоря открито” – неформални срещи между Доброволците от Училищния Център и ученици като влизат в час на класа
    „Подкрепа на връстници”-доброволците оказват социално-психологическа подкрепа на ученици със специфични обучителни проблеми,  с поведенчески проблеми или на  социално-изолирани деца. КОЙ?:
Организация изпълнител и партньори:
•    Изпълнител: „Национален Алианс за работа с доброволци”/НАРД/
•    Партньори:  ИМКА-Габрово, ОЦОСУР-Варна и Сдружение „Надежда”-Хасково Какъв е смисълът?
Доброволците и децата в пилотните 6 Ученически Доброволчески Центрове:
– Придобиват компетенции за планиране и реализиране на ученически инициативи, което гарантира пълноценно участие на младите хора в училищния им живот
– Развиват  умения за решаване на конфликти без насилие и екипно взаимодействие в решаването на важни училищни въпроси Чрез изграждането на новите 6 Училищни Доброволчески центрове НАРД и партньорите: – създават Модел за активно участие на младите хора в позитивната промяна на училищната общност/ училищна среда и взаимоотношения/. – възраждат традициите на доброволчеството като форма на активно гражданско участие и устойчивост на демократичните ценности. КОГА? Действие на проекта:  01.08.2009-31.01.2011 Ползи за училищните общности:
    Подобрени социални умения и взаимоотношения между учениците
    Подобрен диалог между учениците от различните класове
    Подобрени умения за работа в екип
    Развити партньорски отношения между училищните общности и граждански организации,
    Успешно сътрудничество между родители, учители и ученици в реализирането на младежки проекти и инициативи за подобряване на училищния климат и среда. Какви проблеми ще решат новосформираните Доброволчески центрове в 6-те пилотни училища?
•    Децата и младите хора нямат алтернативи за организиране на извънкласни занимания или не знаят как да оползотворят рационално свободното си време,
•    не съществуват форми или възможности за прилагане на формално и неформално образование за управление на училищни конфликти, поднесени достатъчно атрактивно и съобразени с възрастта на децата начини
•    все още младите хора  имат незначителни възможности да изразяват себе си и да участват във вземането на решения в училищните общности

Прочетете още...