Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2008г

По време на осъществяване на проекта: „Възраждане на доброволчеството в България”, фаза 2007-2008г. НАРД  разви своята  мрежа, която към момента  наброява 23 центрове, от  които 7 Регионални и 16 местни центрове за доброволци.
Мрежата  функционира  в 21 градове и покрива по-голяма  част  от територията  на   България.

Основните  усилия  на НАРД през  изминалия  период  бяха  насочени към промотиране  на ценностите  на доброволчеството и  смисъла от  координирани  действия  за утвърждаване на доброволния  труд , като  форма на активно  гражданско  участие, пред държавни институции и местни власти, училищните общности, сред доставчиците  на социални  услуги  в общността, сред представителите  на  медиите  и  бизнеса.

Като резултат от изпълнението на проекта, НАРД, заедно със своите партньори –  домакинстващите  организации на  мрежата от Доброволчески  центрове постигна следното:

•    Националната мрежа от  доброволчески  центрове  бе разширена;
•    Изграден  е Ресурсен център по въпросите на доброволчеството, който  има  за основна задача да  осигурява постоянна  технически и ресурсна подкрепа  за развиващата  се национална мрежа от  Центрове  за работа  с  доброволци
•    Мрежата осъществи 6 Национални доброволчески  кампании,  а в отделните  региони  бяха  проведени общо 42 доброволчески инициативи.
•    През  изминалия  период  Националната  мрежа, координирана от  НАРД, успя да  мобилизира 1500 доброволци, които  доброволствуват за различни обществени  каузи, за разнородни  организации и  инициативи.
•    Предоставени консултантски услуги, социално-психологически услуги в общността и обучителни услуги за клиенти
•     НАРД, в партньорство с други НПО, разписа проект за Проектозакон за доброволчеството в България;
•    Разписа стандарти за обучение  и за предоставяне на различни ( някои ) доброволчески услуги  в общността.
•    Създадени партньорства между ЦРД и НПО и институции на местно и национално ниво.

Прочетете още...