Проект “Предоставяне на социални услуги в Общините Хисар, Кричим и Съединение”

Cтартира проект “Предоставяне на социални услуги в Общините Хисар, Кричим и Съединение”
Проект  “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общините Хисар, Кричим и Съединение” е насочен към защита правото на детето да расте в семейна среда  чрез развитие на социални услуги, базирани в общността. Към момента в България все още липсва адекватна подкрепа за децата и семействата в малките населени места, липсват специалисти, няма развити практики и услуги за превенция, подкрепа на семействата и развитие на семейния тип грижа. Децата в риск се настаняват в институции в отдалечени населени места и често тези настанявания се превръщат в трайна институционализация и определят съдбата на детето.

За да свалите пълния текст на документа, моля натиснете тук.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

“Предоставяне на социални услуги за деца и семейства

в общините Хисар, Кричим и Съединение”

ДЕЦАТА

Проект  “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общините Хисар, Кричим и Съединение” е насочен към защита правото на детето да расте в семейна среда  чрез развитие на социални услуги, базирани в общността. Към момента в България все още липсва адекватна подкрепа за децата и семействата в малките населени места, липсват специалисти, няма развити практики и услуги за превенция, подкрепа на семействата и развитие на семейния тип грижа. Децата в риск се настаняват в институции в отдалечени населени места и често тези настанявания се превръщат в трайна институционализация и определят съдбата на детето. Липсват услуги за подкрепа на семействата за вземане на трайни решения и развитие на родителски капацитет. Не се използват достатъчно добре ресурсите на местните общности за подкрепа на децата и семействата в риск. Настоящият проект е базиран на Конвенцията на ООН за правата на детето, и в частност правото на всяко дете да расте и се развива в семейна среда. Проектът е съобразен с приоритетите на Националната стратегия за закрила на детето и е в отговор на местните потребности, визирани в Програмите за закрила на детето в общините Хисар, Кричим и Съединение.

ЗА ПРОЕКТА

Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общините Хисар, Кричим и Съединение” се финансира по програма ФАР, Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи. Проектът се реализира от Национален Алианс за работа с доброволци в партньорство с фондация “За Нашите Деца” и общините Хисар, Кричим и Съединение.

ЦЕЛИ

Общата цел на проекта:

Превенция на институционализацията на децата в общините Хисар, Кричим и Съединение.

Конкретни цели на проекта:

 1. Развитие на социални услуги за превенция и на деца в риск и подкрепа на техните семейства в общините Хисар, Кричим и Съединение.
 2. Развитие на местния капацитет за предоставяне на социални услуги с европейско качество и стандарти в общините Хисар, Кричим и Съединение.
 3. Повишаване на обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставянето и институционализацията и промотиране на дейностите и услугите по проекта.
 4. Създаване на модел за подкрепа на местни общински центрове за социални услуги за деца и семейства от Национален Алианс за работа с доброволци.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 

 1. Създаване на Центрове за обществена подкрепа в общините Хисар, Кричим и Съединение.

 

 1. Изработване на програми за социални услуги за деца и семейства, съобразно местните нужди:
 • Програма “Първична превенция” включва дейности и услуги за промоция и обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения.
 • Програма “Семейна подкрепа” развива услуги за семейна подкрепа, с цел превенция на изоставянето.
 • Програма “Алтернативи” планира организиране на клубни дейности за ангажиране на свободното време на деца в риск.
 • Програма “Моят избор” предвижда развитие на групови форми на работа с деца с отклоняващо се поведение.
 • Програма “Директна работа с деца” предоставя услуги за директна работа и консултиране на деца.
 • Програма “Да се върнем в клас” е насочена към превенция на отпадането от училище, работа с деца, отпаднали и отпадащи от училище и подкрепа на техните семейства.
 • Програма “Аз мога сам” включва услуги за социална интеграция на деца със специални нужди/ увреждания и заболявания и подкрепа на техните семейства.
 • Програма “Група за подкрепа на родители на деца със специални нужди/ увреждания и заболявания” цели изграждане на нови подкрепящи системи за родителите и повишаване на чувствителността и ангажираността на общността по отношение проблемите на семействата на деца със специални нужди/ увреждания и заболявания.
 • Програма “Социални умения” предвижда групова работа с деца и младежи от семейства в неравностойно положение.
 • Програма “Голям брат/ голяма сестра” планира изграждане на двойки от доброволци (голям брат/ голяма сестра)  и деца в риск.
 1. Доставка на социални услуги, базирани в общността за превенция на институционализация на деца в риск и подкрепа на техните семейства.
 1. Изграждане на модел за подкрепа от Националния Алианс за работа с доброволци към общинските центрове. Националния Алианс за работа с доброволци осигурява подкрепа за:
 • развитие на екипите на общинските центрове за социални услуги за деца и семейства;
 • развива методологията на социалните услуги, програмите за социална работа, политиките и процедурите за работа с клиенти;
 • осигурява мобилни екипи за доставка към клиентите на специализирани услуги;
 • консултиране за управлението на центровете и гарантиране на тяхната устойчивост.
 1. Развитие на екипите на ЦОП и повишаване капацитета на местната професионална общност за доставка на социални услуги за деца и семейства, базирани в общността.
 1. Изграждане и развитие на партньорски мрежи на общинско и регионално ниво за:
 • Управление на услугите и гарантиране на тяхната устойчивост;
 • Ефективна работа по случай и изграждане на професионална мрежа за подкрепа на семейството.

 

 1. Мобилизиране на общността и развитие на доброволчески схеми за подкрепа на социалната работа с деца и семейства в общините Хисар, Кричим и Съединение.
 1. Повишаване на чувствителността и информираността на общностите в общините Хисар, Кричим и Съединение по проблемите на децата и семействата в риск.
 1. Промотиране на проекта на местно, регионално и национално ниво.
 1. Наблюдение и оценка на дейностите

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Очакваните ключови резултати по проекта са:

 • Намаляване броя на децата в риск от общините Хисар, Кричим и Съединение и предотвратяване на институционализацията им.
 • Развит широк набор от социални услуги за подкрепа на децата в риск и техните семейства и планиране работата по случаите съобразно индивидуалната специфика на случая.
 • Достигане на услугите до всички деца и семейства в риск, идентифицирани от службите за закрила в съответната община.
 • Идентифициране на децата и семействата, нуждаещи се от подкрепа, извън тези, регистрирани в съответните служби.
 • Сформирани и обучени екипи от щатен персонал и доброволци, набрани сред местната общност за директна социална работа с деца и семейства в риск.
 • Повишаване капацитета на местната професионална общност за планиране, управление и доставка на социални услуги за деца и семейства.
 • Повишаване обществената информираност, чувствителност и ангажираност по проблемите на децата и семействата в риск.

 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА, РОДИТЕЛИТЕ И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Проект “Предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общините Хисар, Кричим и Съединение” се реализира на принципите на широко участие на местната общност в дейностите по проекта. Децата, родителите и местната професионална общност партнират активно при управлението на проекта, реализиране на дейностите и доставката на услуги.

Прочетете още...