Национален обучителен център/National Training Center (NTC)

See below for English

Какво предлага НОЦ на НАРД:

В основната на философията на НОЦ е залегнала обучителната концепция, която включва тренинги и консултации и е основана на  принципите на:

 • Баланс между обучения, консултантска помощ и практическо изпълнение.
  Достъп на бенефициентите от отдалечени населени места до обучителните
  курсове.
 • Включване в обучителните модули на нерегистрирани граждански групи.
  Гъвкавост на типовете обучения и обучителните програми в съответствие с
  нуждите на целевите групи.

What the NAVA NTC Offers:

The underlying philosophy of the NTC is an embedded training concept, which includes training and consultation and is based on the principals of:

 • Balance between training, consultation, and practice.  Access by beneficiaries from remote locations to the training sessions.
 • Inclusion of unregistered groups in the training models.  Flexibility in the types of trainings and training programs in accordance with the needs of the target groups.

ОБУЧЕНИЯ, които предлагаме:

 1. МЕНИДЖМЪНТ НА ДОБРОВОЛЦИ
 2. описание на работата, набиране, интервюиране
 3. ориентация, тренинг
 4. задържане, мотивиране, супервизия
 5. признание и възнаграждения
 6. ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ
 7. ОБУЧЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЦИ
 8. специфика на доброволния труд
 9. ефективно взаимодействие с НСО
 10. работа в екип
 11. решаване на конфликти
 12. работа със специфични целеви групи
 13. ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ОБУЧЕНИЯ
 14. ОБЩИ ОБУЧЕНИЯ
 15. стратегическо планиране
 16. набиране на средства
 17. медийна кампания
 18. изграждане на коалиции
 19. консултиране на връстници
 20. превенция на зависимости
 21. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ПО ЗАЯВКА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ, ПОСОБИЯ

СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ДОБРОВОЛЦИ

ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО /МЕЖДУНАРОДНО И БЪЛГАРСКО/

 1. работа с нормативна база във връзка с доброволчеството

Trainings We Offer:

 1. Volunteer Management
 2. Job descriptions, Recruiting, Interviewing
 3. Orientation, Training
 4. Retention, Motivation, Supervision
 5. Recognition and Rewards
 6. Training of Trainers
 7. Training Volunteers
 8. Specifics of Volunteer Work
 9. Effective Cooperation with NGOs
 10. Teamwork
 11. Conflict Resolution
 12. Working with Specific Target Groups
 13. Mediation in the Participation of International Trainings
 14. General Training
 15. Strategic Planning
 16. Fundraising
 17. Media Campaigns
 18. Forming Coalitions
 19. Peer Counseling
 20. Addiction Prevention
 21. Providing Trainers on Demand

Provision of training materials and tools

Assistance in the exchange of experience between national and international volunteers

Training in law (international and Bulgarian)

 1. Working with legislation related to volunteerism

Прочетете още...