Обучителни услуги / Training Services

• Обучение за иницииране и управление на проекти
• Обучение за модератори на Обществени форуми
• Обучение за създаване и управление на Центрове за работа с доброволци
• Организиране на активности, реализирани от доброволци
• Младежко лидерство и участие
• Ефективно общуване между НПО-та и доброволците
• Набиране на доброволци, интервюиране и отчитане на доброволческите активности
• Обучение за обучители
• Консултиране на НПО-та и институции
• Изграждане и развитие на ПЧП
• Водене на преговори
• Управление на конфликти

• Training for initiating and managing projects
• Training for Public Forum moderators
• Training for establishing and managing Centers for Volunteer Action
• Organizing activities realized by volunteers
• Youth leadership and participation
• Effective communication between NGOs and volunteers
• Recruiting volunteers, interviewing and reporting on voluntary activities
• Training of trainers
• Consulting NGOs and institutions
• Constructing and developing public-private partnerships
• Leading negotiations
• Managing conflict

Прочетете още...