Проект „БЕЗОПАСНИ ОБЩНОСТИ“ / Safe Societies Project

See below for English

ПРОЕКТ „БЕЗОПАСНИ ОБЩНОСТИ” представя международните стандарти и процедури за закрила на детето, в отговор на необходимостта от въвеждането на вътрешноорганизационна политика за закрила на детето в работата на институции и организации в България.

Проектът „Безопасни общности” е продължение на финансирания от Фондация „ОАК” проект „Деца в безопасност” с водеща организация по проекта Център за приобщаващо образование /ЦПО/ – приемник на десетгодишната дейност на детската правозащитна организация „Спасете децата – Обединено кралство” в България.

В началото на октомври 2007, ЦПО стартира финансиран от фондация OУK двегодишен проект, който цели въвеждането и прилагането в български неправителствени организации на единни международни стандарти за закрила на детето, разработени от девет водещи в сферата световни организации като Save the Children, Oxfam, Every Child  и др. През първите етапи на проекта

„Деца в безопасност” предложи на редица неправителствени организации в България, които изявиха интерес  единно разбиране на проблемите, свързани със закрилата на детето и добри практики като модел за работата им в тази сфера. Тези организации, които възприеха международните стандарти и ги въведоха сред екипите и партньорите си, значително укрепиха системата си за закрила на детето като очакванията са  случаите на злоупотреби с деца вътре и извън организацията значително да намалеят в дългосрочна перспектива. Стандартите за добра вътрешноорганизационна закрила на детето са преведени и разработени от ЦПО в пособие в 5 части, което беше представено през 2007 г. на семинар, в който взеха участие водещи неправителствени организации и представители на ДАЗД и АСП.

НАРД e  част от  неправителствени организации, които регламентират от 2 години работата си в съответствие с международни стандарти за закрила на детето. Създадена е вътрешноорганизационна политика за закрила на детето с конкретни правила и процедури за действие при случаи на насилие над дете.

Организациите в България се придвижиха напред към единно разбиране на проблемите, свързани със закрилата на детето и за това кои са добрите практики и модели за работата им в тази сфера. По този начин значително засилиха системата си за закрила на детето и с цел да намалят като цяло случаите на злоупотреби с деца вътре и извън организацията в дългосрочна перспектива. Идеята е изградената система да не допуска в себе си потенциални извършители на злоупотреби с деца.

Към момента НАРД участва в проект „Безопасни общности”, финансиран от Фондация ОАК и с водеща организация Център за приобщаващо образование /ЦПО/ – София

Целта на проекта е да подкрепим организации и институции, работещи с деца в р-н Южен – гр. Пловдив и да участваме в създаването на един работещ модел на междуорганизационна практика на бързо реагиране и обща работа по случай, когато се касае за злоупотреба с дете.

Национален Асианс за работа с доброволци работи на територията на  р-н Южен – гр. Пловдив с ПБД «Майка Тереза» – Пловдив, ПГМТ « Цветан Лазаров», ПУ « Сефан Караджа», МКБППМН – р-н Южен, ДПС – инспектор и представители на ДСП – отдел «Закрила на детето» – Пловдив.

В края на проекта ще е създен работещ модел за сътрудничество и механизъм за бърза реакция между отделните заинтересовани страни при съмнение или сигнал за злоупотреба с дете

Водещият принцип в този проект е най-добрият интерес на детето. Част от тази работа е да се представят на вниманието на заинтересованите страни международните стандарти и процедури за закрила на детето, както и необходимостта от въвеждането на вътрешноорганизационна политика за закрила на детето.

The Safe Societies project introduces international standards and procedures for child protection.  This is in response to the need to introduce an intraorganizational policy for child protection in the work of Bulgarian organizations and institutions.

The Safe Societies project is provided through continuation of financing from Oak Foundation for the Safe Kids project with the Center for Inclusive Education (CIE) – the lead organization.  The CIE is the recipient of a decade-long project of Save the Children – UK, a children’s rights organization in Bulgaria.

At the beginning of October 2007, CIE began a two-year project with Oak Foundation, which aims to introduce and implement international standards for child protection in Bulgarian non-governmental organizations.  These standards were developed by nine leaders among world-wide organizations such as Save the Children, Oxfam, Every Child, and others.

The Safe Children project was offered to a number of non-governmental organizations (NGOs) in Bulgaria which expressed interest in and a common understanding of the problem – in connection with child protection and the use of good practices as a model of their work in this sphere.  These organizations, which accepted international standards and brought them to their team and partners, significantly strengthened the system for child protection, and expectations are that they considerably reduced the instances of child abuse within and outside the organization over the long term.

Standards for good intraorganizational child protection are translated and developed by the CIE in five parts.  These were introduced in a seminar in 2007, in which leading NGOs and representatives from the State Agency for Child Protection and the Agency for Social Assistance participated.

NAVA is a part of the NGOs that, over the past two years, regulates its work according to international child protection standards.  An intraorganizational policy was created for child protection with correct rules and procedures for acting in cases of child abuse.

The organizations in Bulgaria moved ahead with a common understanding of problems connected with child protection, along with an understanding of good practices and models of working in this sphere.  In this way, the system for child protection was greatly strengthened and aimed to reduce the cases of child abuse within and outside organizations over the long term.  The idea is to establish a system for avoiding the employment (or involvement) of potential child abusers.

At this time, NAVA is participating in the Safe Societies project, which is financed by Oak Foundation with the CIE in Sofia as the lead organization.

The goal of the project is to support organizations and institutions that work with children in the Southern District of Plovdiv and to participate in the creation of a working model of international practices for rapid response and general work in child abuse cases.

National Alliance for Volunteer Action works in the Southern District of Plovdiv with the Mother Theresa Homeless Children’s Shelter, the Tsvetan Lazarov Professional Mechanical and Technical High School, the Local Commission for Combating Juvenile Delinquency, and the Inspector and representatives from the Child Protection Division of Agency for Social Assistance.

At the end of the project, a working model will be created for cooperation, along with a mechanism for rapid response between various stakeholders in the question or indication of child abuse.

The leading principles of this project are in the best interests of the child.  A part of this work is to attract the attention of stakeholders in international standards and processes for child protection, along with the need to introduce an intraorganizational policy for child protection.

Прочетете още...