Социално-психологически услуги в общността / Psychosocial Services in the Community

See below for English

• консултиране и подкрепа на деца в институции от затворен тип
• консултиране и подкрепа на деца от масови училища
• консултиране и подкрепа на деца с дефицити в общуването
• консултиране и подкрепа на деца от семейства в риск
• социално-психологическа подкрепа на пациенти в болнични заведения
• социален и личен асистент
• Доставка на социални услуги, базирани в общността за превенция и реинтеграция на деца в риск и подкрепа на техните семейства.
• Изграждане на модел за подкрепа от Регионалния ресурсен център към общинските центрове. Регионалният ресурсен център осигурява подкрепа за:
• развитие на екипите на общинските центрове за социални услуги за деца и семейства;
• развива методологията на социалните услуги, програмите за социална работа, политиките и процедурите за работа с клиенти;
• осигурява мобилни екипи за доставка към клиентите на специализирани услуги;
• консултиране за управлението на центровете и гарантиране на тяхната устойчивост.
• Развитие на екипите на ЦОП и повишаване капацитета на местната професионална общност за доставка на социални услуги за деца и семейства, базирани в общността.
• Изграждане и развитие на партньорски мрежи на общинско и регионално ниво за:
• Управление на услугите и гарантиране на тяхната устойчивост;
• Ефективна работа по случай и изграждане на професионална мрежа за подкрепа на семейството.

 • Counseling and support for children in closed institutions
 • Counseling and support for children in mainstream schools
 • Counseling and support for children with communication deficits
 • Counseling and support for children from families at risk
 • Psychosocial support for patients in hospitals and clinics
 • Social and personal assistant
 • Delivery of social services, community-based prevention, and reintegration of children at risk and support for their parents
 • Establishing a model for support from the Regional Resource Center for community centers.  The Regional Resource Center provides support for:
  • Team development of social service community centers for children and families
  • Developing social service methodology, programs for social work, policies and processes for working with clients
  • Mobile teams provide specialized services to clients
  • Consultations for managing the centers and guaranteeing their sustainability
  • Development of the teams for Centers for Community Support and increasing the capacity of the local professional community for the delivery of social services for children and parents – community-based
  • Establishment and development of partnership networks at the community and regional level for:
   • The management of services and guaranteeing their sustainability
   • Effective casework and building a professional network to support the family

Прочетете още...