Обучения за оказване на професионална помощ и подкрепа на деца от рискови групи и техните родители/Training to Provide Professional Assistance and Support to Children at Risk and Their Parents

See below for English

Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск

• Организиране на семейна групова конференция за взимане на решения и поемане на отговорности за развитието и грижите за детето.
• Организиране на групи за самопомощ и подкрепа
• Методи за социално- психологическа подкрепа на родители
• Фамилно консултиране
• Методи за изследване на проблемите на деца отпадащи от училище
• Методи за работа за подобряване на семейното функциониране – фокус детето
• Консултанитивна работа с деца с девиантно поведение и семействата им
• Групови занимания с арт- музикална и приложна насоченост за деца и млади хора.
• Професионална подкрепа за кариерно развитие
• Консултиране на деца и млади хора за изготвяне на личен план за бъдещето

Training for professionals, social service providers, social workers, psychologists, educators, methods and principles of social work with children and families at risk

  • Organizing a family conference for decision-making and accepting responsibility for the development and care of the child
  • Organizing self-help and support groups
  • Methods for parent psychosocial support
  • Family counseling
  • Methods for researching the problems of school dropouts
  • Working methods to improve family function – with a focus on the child
  • Music and art-related group projects directed at children and youth
  • Professional support for career development
  • Counseling children and youth on preparing personal plans for the future

Прочетете още...