Развиване на услуга „Осиновяване”/Development of Adoption Services

See below for English

• Общи признаци и различия между осиновяването и приемната грижа
• Проблеми на осиновителните семейства
• Консултиране на осиновители и на осиновени деца
• Оценяване на кандидатите за осиновители, развитие на нови умения и нагласи Обучения на кандидати за осиновители
• Подкрепа на осиновителни семейства. Групи за самопомощ

Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск.

 

  • Comparisons and contrasts between adoption and foster care
  • Problems of adoptive families
  • Consulting adoptive parents and adopted children
  • Evaluating adoptive candidates, developing new skills and attitudes
  • Training for adoptive candidates
  • Support for adoptive families;  Self-help groups

Training for professionals and social service providers, social workers, psychologists, educators, methods and principles of social work with children and families at risk

Прочетете още...