Ранна интервенция при деца в риск от увреждане и изоставяне/Early Intervention for Children at Risk of Harm and Abandonment

See below for English

Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск

• оценка на състоянието на детето;
• организиране и провеждане на домашни визити;
• консултиране на семейството със специалисти в областта на детското развитие;
• обучение на родителите като ко-терапевти на децата си;
• развитие на родителския капацитет при отглеждане на дете с увреждане в семейството;
• социално и психологическо консултиране;
• създаване на родителски групи за взаимопомощ

Training for professionals, social service providers, social workers, psychologists, educators, methods and principles of social work with children and families at risk

  • Child assessment
  • Organizing and conducting home visits
  • Family counseling with child development experts
  • Training of parents as their children’s “co-therapists”
  • Parental capacity development for raising disabled children
  • Social and psychological counseling
  • Establishing parental support groups

Прочетете още...