Регионален ресурсен център за социални услуги/Regional Resource Center for Social Services

See below for English

РРЦСУ е модел за подкрепа на местни общински центрове за социални услуги за деца и семейства за развитие на екипи от специалисти, за развиване на методология на социални услуги, изготвяне на програми за социална работа, политики и процедурите за работа с клиенти.

Към кого е насочена?
• Общини на територията на страната, развиващи социални услуги
• Доставчици на социални услуги
• Неправителствени организации
• Институции и служби работещи в социалната сфера

Regional Resource Center for Social Services (RRCSS)

RRCSS provides support for local, municipal social service centers in the following areas:  children and families, specialist team development, methodological social service development, social work program preparation, and policies and procedures for working with clients.

Who we target:

 • Municipalities around the country that are developing social services
 • Social service providers
 • NGOs
 • Institutions and agencies working in the social field

КАК можем да помогнем?
1. Консултиране и супервизия за изготвяне на проекти и реализиране на програми за реформиране/ преструктуриране/ закриване на домове за деца.
2. Консултиране управлението на центрове на социални услуги и гарантиране на тяхната устойчивост
3. Партньорство и участие в подготовката и реализирането на проектите в социалната сфера
4. Ситуационен анализ, оценка на нуждите и разработване на проекти и програми за развитие на социални услуги за деца и семейства, базирани в общността.
5. Организация и управление на доставката на социални услуги в социални домове и центрове за социални услуги за деца и семейства.
6. Методическа помощ и супервизия при предоставяне на социалните услуги и работа с клиенти
7. Разработване на методики и указания за предоставяне на социални услуги за деца и рискови групи лица
8. Обучение на персонал на центрове и социални домове за развитие на съвременни модели и практики за грижа и услуги, съобразени с Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.
9. Обучение на центрове за работа с деца – техники, методи, специализирани подходи за интервенция.
10. Супервизия и консултиране относно изграждане на:
• Системи за развитие на персонала
• Системи за наблюдение и оценка
• Политики и процедури за работа с деца и семейства
• Изработване на институционални проекти по смисъла на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца

Услугите на центъра могат да се ползват при договаряне и в рамките на съвместни партньорски инициативи и проектни дейности, свързани с развитие на социални услуги за деца и семейства.

How we help:

 1. Counseling and supervision for project preparation and program implementations that reform, restructure, or close orphanages
 2. Advising the management of social service centers and ensuring their sustainability
 3. Partnership and participation in the preparation and implementation of social sector projects
 4. Community-based situational analyses, needs assessment, and the creation of projects and programs for the development of children and family social services
 5. Organization and management of social services delivery in care homes and children and family social service centers
 6. Methodological support and supervision in social service provision and customer service
 7. Methodological and guideline development for social service provision to children and high-risk groups
 8. Social service center staff trainings to develop contemporary models and practices of service and care according to the Criteria and Standards for Children’s Social Services Regulation
 9. Providing training for centers which work with children – techniques, methods, and specialized intervention approaches
 10. Supervision and consultations  on creating:
  • Systems for staff development
  • Systems for monitoring and evaluation
  • Policies and procedures for working with children and families

Прочетете още...