Управленска подкрепа/Management Support

See below for English

Цели развиване на система за контрол, оценка и ефективен мениджмънт.

• Обучение за проектен мениджмънт
• Организационно развитие и управление на екип
• Управленски и презентационни умения
• Системи за мониторинг на дейността
• Системи за оценка и атестиране на персонал
• Мотивация и управление на песонал

Aims at developing a system for monitoring, assessment, and effective management

  • Training for project management
  • Organizational development and team management
  • Management and presentation skills
  • Systems activity monitoring
  • Systems evaluation and staff appraisal
  • Motivation and staff management

Прочетете още...