Проект «Социална работа на терен с млади хора напуснали институциите за деца”

През месец ноември 2012г. стартира подкрепата към 10 младежи, напускащи ДДЛРГ „Мария Луиза” и ДДЛРГ ”Рада Киркович” в Пловдив.

Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Дружеството за подпомагане на българските домове за деца – Берлин.

По официални данни над 90% от младите хора след напускане на домовете за деца преживяват тежка криза поради липсата  на подкрепа и умения за социален живот.

За да се адаптират успешно младите хора напускащи институциите за деца ще се работи активно при съпровождането им в реалният живот. Успехът на проекта е свързан с подкрепата при практическото прилагане на наученото по време на поректа и предодвратяване на повторното институционалициране, като възрастни.

Услугите ще се предоставят от мобилен екип от социални работници на терен от Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/и АГАПЕДИЯ-Пловдив и са насочени към успешната практическа реализация на придобитите умения от младите хора в отделните сфери на живота, сред напускане на институцията.

Социалният работник ще е основен подкрепящ човек в рамките на една година, но и наблюдател на  развитието на младежите чрез провеждане на ежедневни срещи за консултиране и информиране на младежите на място, в общността и в обичайната за тях среда.

Всеки млад човек ще подлучи подкрепа, за да започне напрактика самостоятелния си живот. В резултат на работа на социалния работник младите хора ще водят  качествен социален и професионален живот със сигурно и отговорно поведение.


Прочетете още...