Национален алианс за работа с доброволци стартира Международна кампания за набиране на средства!/National Alliance for Volunteer Action Begins Its First International Crowdfunding Campaign!

See below for English

На 1 април 2013г. НАРД стартира кампания за набиране на средства за създаване на Ателие за трудова терапия за възрастни с умствена изостаналост през една от най-големите онлайн платформи за дарителство GlobalGiving.

Национален алианс за работа с доброволци разработи проект в партньорство с  Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ)  „Св.Врач”, Пловдив /специализирана институция за предоставяне на социални услуги на лица с умствена изостаналост/ и  Арт работилница към читалището в близкото до Пловдив с. Куртово Конаре. Този проект ще позволи на 15 мъже с умствени увреждания да работят заедно с доброволци и да придобият нови умения по създаване на изкуство от царевична шума чрез създаването на „Ателие за трудова терапия”. Целта на заниманията е да се подобрят двигателните уменията на хората с дефицити,  както и чрез труда и социалните контакти с хора извън институцията да се подобри техния емоционален и психически комфорт.  Проектът по създаване на Ателие за трудова терапия, не само ще позволи на мъжете да използват творческата си енергия, за да изкарват прехраната си на свободния пазар, но също така ще се намали предразсъдъци към хора с умствени увреждания, както сред младите доброволци, така в широк обществен план. Всички средства от продажбата на създадените в ателието предмети /рогозки, домакински аксесоари, кукли, икони и др./ се инвестират обратно в Ателието за трудова терапия.

GlobalGiving е една от най-големите онлайн платформи за дарителство в световен мащаб, която работи изключително с организации с нестопанска цел.. НАРД  има възможност да стане постоянен член на платформа GlobalGiving,  което ще й даде достъп до индивидуални и корпоративни дарители като Facebook, Microsoft, „Пепси“ и др. За да се случи това, трябва с ваша помощ да преминем „Открито предизвикателство.”

„Откритото предизвикателство на GlobalGiving” – през платформата да съберем минимум 5000 $  от най-малко 40 уникални дарители за 30 дни.

Кампания за набиране на средства за този проект разчита на широка мрежа от грижовни хора, които искат да помагат и ще се осъществи от 1 до 30 април 2013г. Вие имате възможността да бъдете част от нея, като я подкрепите съобразно своите възможности – с финансиране или популяризиране, а защо не и с двете?

За да бъдеш част от мисията ни в помощ на хората с умствена изостаналост посети – Global Giving http://goto.gg/13275 , виж видео и снимки и почувствай колко специални са тези хора!

В МЕДИИТЕ: DCTV – Интервю с Ренета Венева и репортаж – 21 мин., НПО портал,

On April 1, 2013, NAVA begins its crowdfunding campaign to create an occupational therapy workshop for adults with intellectual disabilities through one of the largest online donation platforms – GlobalGiving.

NAVA has developed a project in partnership with St. Vrach – a specialized institution for male adults with intellectual disabilities in Plovdiv, Bulgaria – and an art workshop in the cultural center of Kurtovo Konare – a village near Plovdiv.  This project will create an occupational therapy workshop, which will allow 15 men with intellectual disabilities to work together with volunteers to gain new skills in creating art out of corn husks.  The goal of these activities is to improve the motor skills of people with intellectual deficits, as well as to improve their emotional and psychological comfort through work and social contact with people outside the institution.  This project for creating an occupational therapy workshop will not only allow the men to use their creative energy to earn a living on the open market, but it will minimize prejudice toward people with intellectual disabilities – first among the young volunteers, and second among the larger society.

All funds generated by the sale of these products will be invested back into the occupational therapy workshop.

GlobalGiving is one of the largest online donation platforms in the world, and it works exclusively with non-profit organizations.  NAVA has the opportunity to become a permanent member of GlobalGiving, which will give it access to both individual and corporate donors such as Facebook, Microsoft, Pepsi, and others.  For this to happen, NAVA must first pass GlobalGiving’s Open Challenge with your support.

GlobalGiving’s Open Challenge – to collect at least $5000 (through GlobalGiving’s online platform) from at least 40 unique donors in 30 days.

Crowdfunding for this project relies on a wide network of caring people who want to make a difference – people like you!  It will last from April 1st – 30th. You have the opportunity to be a part of this campaign as a donor or a promoter – why not both?

Here is the link for our cause on GlobalGiving:  http://goto.gg/13275.  There you can learn details and watch a short film about our initiative.  Please take the time to learn just how special these men are!


Прочетете още...