Априлски пленум през март за доброволците от ЦРД в Пловдив / April Plenum During March for Volunteers from the Center for Volunteer Action in Plovdiv

See below for English

На 31 март 2013г. в залата на Общински съвет, Пловдив се проведе среща на доброволците от Центъра за работа с доброволци Пловдив , част от мрежата на  НАРД. Бяха представени планираните доброволчески практики и дейности за 2013, както и новоизбраните Младежки координатори /МК/:

 • МК – Кампании и иницативи – Йоана Петкова
 • МК – Програма сексуално и репродуктивно здраве – Петко Иванов
 • МК – Работа в институции – Веселина Иванова
 • МК – Нови доброволци – Радина Петрова
 • МК – АНИМО – Алекс Чобанова

Младежките координатори презентираха планираните възможностите за полагане на доброволен труд в Плодив:

 • Традиционните регионални и национални кампании на НАРД – 22 април – Ден на земята, 12 август – Международен ден на младежта, м.октомври – еко кампания „Лист по лист“, м.ноември „Дарете час“, „Дар за моето училище“
 • Клуб „Ела изгрей“, дейности за превенция на ХИВ/СПИН , секусално и репродуктивно здраве, включващи: кампании, работа на терен и обучителни сесии
 • Институциите и заведения:

– Клиника по детска хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“

– Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Врач“

– Дом за възрастни хора „Св.Василий Велики“

– Средно специално училище за деца с увреден слух

– Дом за деца лишени от родителски грижи „Мария Луиза“

– Комплекс за социални услуги „Св. Георги“

На срещата присъства и Мария Петрова, която запозна доброволците с възможността за подкрепа на дейностите, осъществявани в Детския отдел на НРБ „Иван Вазов“ – дарителски акции за детски книжки, творчески ателиета, летни читални на открито, световни дни за рисуване и др.

Доброволката от Корпус на мира – Ейприл Гибсън, презентира стартиращата Международна дарителска кампания на НАРД за реализиране на Арт ателие – трудова терапия в ДВХУИ „Св. Врач“, Пловдив.

За усмивките и свежото физическо състояние на участниците се погрижиха доброволците Борис и Русен.

След като избраха своите доброволчески приоритети за 2013г.  /до две сфери на развитие за всеки/, доброволците на ЦРД Пловдив , са в очакване на предстоящите тематични обучения, инструктажи, стартиране на  дейност в новите инстуции и все така активно развитие във вече традиционните места.

 

СНИМКИ

 

On March 31, 2013, in the hall of Plovdiv’s municipal council, the volunteers from the Center for Volunteer Action (a member of the NAVA network) gathered for a meeting.  Planned volunteer activities and practices for 2013 were presented along with the newly-elected youth coordinators (YC):

YC – Campaigns and Initiatives – Joana Petkova

YC – Program for Sexual and Reproductive Health – Petko Ivanov

YC – Work with Instititions – Veselina Ivanova

YC – New Volunteers – Radina Petrova

YC – ANIMO – Alex Chobanova

The youth coordinators presented planned opportunities for volunteerism in Plovdiv:

 • Traditional regional and national NAVA campaigns:  April 22nd – Earth Day, August 12th – International Youth Day, October – Ecocampaign “Page By Page,” November – “Give an Hour” and “A Gift for My School”
 • Club “Come Rise,” which aims to prevent the spread of HIV/AIDS and inform others about sexual and reproductive health through campaigns, outreach, and educational sessions
 • Institutions:

–          St. George University Hospital – Children’s Surgical Clinic

–          St. Vrach – Home for Adults with Intellectual Disabilities

–          St. Vasily Veliki – Elderly Care Home

–          Special Secondary School for Hearing Impaired Children

–          Maria Luisa – Foster Care Home

–          St. Geroge – Social Services Complex

Maria Petrova attended the session and acquainted the volunteers with opportunities to support the activities of the children’s section of Ivan Vazov Regional Public Library – children’s book donations, creative workshops, outdoor summer readings, World Drawing Day, among others.

Apryl Gibson – Peace Corps Volunteer – presented the start of NAVA’s international donation campaign to create an occupational therapy workshop at St. Vrach – Home for Adults with Intellectual Disabilities in Plovdiv.

Volunteers Boris and Rusen took care of the smiles and energizers at the event.

Now that the participants have chosen their volunteer priorities for 2013 – up to two spheres each, they are expecting upcoming thematic trainings, instruction, and the start of activities in new institutions as well as active development in traditional locales.

 

Прочетете още...