В Деня на земята доброволци бяха с малки и големи / On Earth Day the Volunteers Were with Both Big and Small

See below for English

В Ловеч .. Доброволците на ЦРД към „Екомисия – 21 век” Ловеч проведоха трудов ден в двора на ОДЗ „Кокиче” в село Йоглав. В инициативата се включиха десетки доброволци и кметският наместник Ценка Дойчева.

Целта на всички беше да се подобрят условията за игра и отдих на децата на открито, като се почистят тревните площи, аранжират цветните алеи, освежат уредите за игри и спорт.

И най-вече – да се включат  децата в трудовите дейности, за възпитаване на екологична култура и отношение към природата.

Гостите от Ловеч бяха и доброволците към „Екомисия – 21 век“, доброволци от Испания, Италия и Македония. Дворът на детската градина вече е с нов, свеж облик. Всички работници – малки и големи, показаха, че ги е грижа за природата. После всички бяха поканени в двора, където децата пяха народни песни, с които пожелаха приятна работа на ловешките доброволци.

 

В Пловдив … Доброволците на ЦРД към НАРД, отбелязаха деня с инициатива в Дома за стари хора „Св.Василий Велики”, Пловдив. Подготовката за деня започна няколко седмици по-рано, в които доброволците събираха употребени пластмасови бутилки.

В Деня на Земята над 15 доброволци и над 40 възрастни хора от Дома се събраха заедно за едно забавно и необикновено ателие, в което от непотребната пластмаса изработваха красиви вази и дори … завеси. Творческите опити продължиха с украсяването на изделията с декупажна техника. На срещата, разбира се, имаше и песни, рецитиране на стихотворения и дори танцуване на сертаки.

С подкрепата на ръководството на дома и социалните работници в него, НАРД се надява да продължи дейността си там с регулярни ежеседмични дейности.

СНИМКИ ПЛОВДИВ

СНИМКИ ЛОВЕЧ

 

In Lovech, volunteers from Ecomission – 21st Century (a Center for Volunteer Action) held a clean-up day at Kokiche Pre-School in the village of Yoglav.  Dozens of volunteers, as well as the deputy mayor, Tsenka Doycheva, participated in the initiative.

Everyone’s goal was to improve the conditions for children to both play and relax outside.  This was accomplished by cleaning up the lawns, flower beds, as well as playground equipment.  But the most important goal was for the children to engage in the hard work and build an ethic of both environmental conciousness and respect toward nature.

Included among the participants in Lovech were volunteers for Ecomission – 21st Century from Spain, Italy and Macedonia.  The pre-school’s yard is now in great shape.  Each worker – big and small – showed that they care about the environment.  Later, everyone was invited to the yard, where the children sang traditional songs, with which they wished the Lovech volunteers pleasant work.

In Plovdiv, the volunteers from the Center for Volunteer Action of National Alliance (NAVA) for Volunteer Action recognized the day with an initiative in St. Vasily Veliki – Home for the Elderly.  Preparation for the day began a few weeks earlier, during which the volunteers gathered used plastic bottles.

On Earth Day, over 15 volunteers, as well as over 40 senior citizens from the home, gathered together for an unusual and unforgettable workshop.  In this workshop, the plastic bottles were converted into beautiful vases and even curtains.  The creative techniques continued with the decoration of various objects in decoupage style.  At the meeting, there were (of course) songs, recited poems, and traditional dances.

With the support of the home’s administration and social workers, NAVA hopes to continue regularly, weekly activities at this location.

Прочетете още...