НАРД стартира нов проект за валидиране на доброволчеството

НАРД започна реализирането на нов проект – „Валидиране на доброволчеството – инвестиция в собственото професионално бъдеще”, er-5финансиран от Еразъм + КД2 Стратегически партньорства в областта на младежта. Проектът е с продължителност 2 години и е на стойност 106 510 евро.

Проектът надгражда предходния „Доброволчеството – фактор за реализация”, където ключовите усилия и дейности бяха насочени към изследване на хипотезата, че уменията, натрупани през доброволчески опит, са от голямо значение при професионална реализация. В хода на изпълняваните дейности и резултати от изследвания, срещи с работодатели, доброволци и НПО, беше установено, че макар и натрупали тези умения, младите хора не осъзнават тяхната значимост и не успяват да ги разкрият и защитят пред работодатели. Липсата на инструменти за признаване на тези знания и умения често води до тяхното подценяване и спестяване. Една от основните препоръки от младите хора беше именно работа в посока на валидиране на доброволчеството. От друга страна работодателите нямат достатъчно знания за същността на доброволчеството и често страдат от погрешни представи за това какво е доброволен труд и трудно намират връзката между развитието на младите хора и неформалното учене.

Социалогическото изследване, резултат от проекта „Доброволчеството – фактор за реализация“, може да разгледате от тук.

Тези наблюдения обуславят засилване на усилията на НАРД в посока информираност, въвличане и търсене на нови ефективни методи за достигане до работодателите, както и въвеждане на системи за работа в НПО, които работят с доброволци в посока на осъзнаване на умения, развити чрез участие в доброволчески дейности. Новият проект  цели успешна реализация на младите хора на пазара на труда и справяне с младежката безработица, чрез промотиране на уменията и компетенциите, добити по неформален път.  Дейностите за осъществяване на тези цели включват:

  1. Осъзнаване от страна на младите хора на ползите за личностното им развитие от полагането на доброволен труд и подобряване уменията им да го презентират пред работодатели и други заинтересовани страни, както и своите силни страни и знания, усвоени по време на неформално учене.
  2. Повишаване осъзнатоста на работодателите за доброволчеството като инструмент за развитие на меки умения и ключови компетенции и ползите от неформалното учене.
  3. Въвеждане на системи за валидиране на компетенции, натрупани през доброволчество – електронна платформа, препоръки, книжки.
  4. Развиване на предприемачески нагласи и умения в младите хора.

Иновативен елемент тук несъмнено е участието на бизнес компании и HR-експерти в цялостния процес по промотиране на доброволчеството. Работодателите ще участват активно и в процеса на проучване относно познанията им за неформалното учене и доброволчеството. Така за първи път в България ще има изследване относно това доколко наясно са бизнес компаниите с различните модели на неформално учене и възможностите, които то дава за развитие на хората. От друга страна, иновативен елемент в проекта е и въвеждането и апробирането на инструменти, които да бъдат част от система за валидиране на меки умения. Те са практически изпробвани и доказани в две от страните партньори по проекта – Холандия (EDOS Foundation) и Испания (Consejo de la Juventud de Espana). Останалите ни партньори са Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat – Румъния, CESIE Италия, Industry Watch Group LLC България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българската асоциация за управление на хора.

 

 

Прочетете още...