Продължават да текат краткосрочни обучения за учители по проект „ОБМЕН“, реализиран от фондация НАРД

Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“, възложи чрез  публична покана на Тракийския университет да проведе  краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна образователна среда – със или без присъждане на кредити по проект „ОБМЕН – ОБщината Място за Етно Новаторство“ дог. BG05M2OP001-3.017-0034, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни иинвестиционни фондове.

              Обученията стартираха на 03.07. 2022 г. Обученията бяха проведени  извън Пловдив в гр. Пещера и гр. Копривщица. Да обогатят знанията си, да споделят проблеми и да получат така дългоочаквани отговори успяха учителите от ОУ „Христо Смирненски“ гр. Раковски, ОУ „Отец Паисий“ с. Стряма, ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, ОУ „Христо Ботев“ гр. Раковски, ДГ „Радост“ с. Стряма, ДГ „Синчец“ с. Белозем, ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Чалъкови и ПГТСТ „Гоце Делчев“ Пловдив – всички партньори на фондацията. Обучнията продължават и в момента.


Прочетете още...