Център за социална и професионална подготовка

Началото:

На 01.03.2010г. Национален Алианс за работа с доброволци – Пловдив и Сдружение „Бъдеще за вас” – гр. Брацигово стартира изпълнение на Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Прериод на изпълнение: 03.2010г. – 08.2011г.
Нашата цел:

Да окажем подкрепа за социалната интеграция и професионалната реализация на младежите от ДДЛРГ» Васил Петлешков» гр. Брацигово

Заедно ще работим за:
Изграждане на Социално предприятие:  Център за социална и професионална подготовка
Предоставяне на услуги за формиране на професионални и трудови умения и умения за социална интеграция на младежи от ДДЛРГ

Предоставяне на професионално – практическо обучение на заинтересованите млади хора в продължение на една година в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие.

Обучителна професионална подготовка за формиране на производствени и кулинарни умения на млади хора от дома

Обучение в специализирани модули за социална подкрепа провеждани в Социалното предприятие : Център за социална и професионална подготовка

Предоставяне на специализирано обучение в Социалното предприятие : Център за социална и професионална подготовка на младите хора за формиране на социални умения

Обучение за водене на независим живот и успешно социално включване след напускане на институцията

Възможност за практика по технология на кулинарните изделия на ученици от  СОУ „Народни Будители” – гр. Брацигово, в изпълнение на учебния си план в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие.

Провеждане на регионален „Панаир на гозбата” за представяне на готова кулинарна продукция, подготвена от децата и младежите обучени в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие.
И още…

Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка”, ще предостави възможност на децата, за упражняване на професия, свързана с производството на храни и хранителни продукти, след приключено професионално – практическо обучение в Учебно – професионалната кухнята на Социалното предприятие. Заетостта се планира да  обхване младежите преминали Модул „Специализирана практическа и производствена подготовка” в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие, като форма за подкрепа процеса на реализиране на пазара на труда.

Очакваме:

Да подкрепим социална и професионална реализация на 30 деца от ДДЛРГ „Васил Петлешков” – гр. Брацигово

Младежите, завършили обучение в специализираните модули за социална подкрепа да бъдат с подобрени социални  умения, с развити способности и компетенции  за самостоятелен живот и готовност за  социално включване след напускане на институцията.

Младежите да са  придобили  умения за успешно  представяне пред институции , ведомства и  пред работодатели

Всички възрасти деца, участващи в целевата група, да  са подготвени за бъдещото родителстване, бюджетиране в семейството,  използване на превантивни мерки срещу полово предавани болести, СПИН и използването на наркотични и психотропни вещества

Младежите преминали обучение в специализираните  професионални модули да натрупат професионален опит и стаж, което да увеличи значително   конкурентноспособността им на пазара на труда.

Част от участниците в производствената практика да са назначени  на работа в учебната кухня   или  в други заведения за обществено хранене .

Да допринесем за по- лесен бъдещ преход към  реалния пазар на труда на 30 деца, на които им предстои да напуснат институцията.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочетете още...