Младежки информационно –консултантски център

От месец януари 2008г. към   Националният алианс за работа с доброволци функционира Младежки информационно-консултантски център /МИКЦ/финансиран от Държавната агенция за младежта и спорта.

Услугите, които предоставя  центъра  се реализират чрез групови и индивидуални сесии за предоставяне на информация и консултации и обучения .

Услугите са предназначени за млади хора на възраст меду 13-35 години.

Повече за услугите:

1.Информационни услуги :

Информиране на младите хора за доброволчеството  на национално и   международно ниво и за начините за включването им в живота на местните общности.

Информиране за отворени национални, европейски и международни  програми   и обмени

Информиране за съвременните образователни политики и възможностите за професионална реализация

Информиране за възможностите за пълноценно използване на свободното време

Информация за възможностите за обмени в България и Европа .

2.Консултации :

 • Консултации свързани с професионалното ориентиране, кариерно планиране и адаптивност към националните и европейските образователни стандарти ;
 • Мултикултурно консултиране- консултации относно културно предопределени ограничения или преференции по отношение на конкретни професии или дейности, както и необходими езикови и културни компетенции във връзка с професионалното развитие на младите хора ;
 • Индивидуални и групови консултации по процеса на управление на младежки инициативи в общността ;
 • Индивидуални консултации за доброволци ;
 • Индивидуални и групови консултации  по решаване на конфликти и проблеми  насочени  към подобряване уменията за справяне с конфликти в училище, семейство, връстници и други ;

3.Обучения :

Методите  на обучения ще са  интерактивни и ще  са насочени към активно участие на младите хора в обучителния процес, а не пасивно усвояване на готови идеи и правила. Част от обучителните модули ще включват:

 • Обучение по ефективно общуване ;
 • Обучение по решаване на конфликти ;
 • Обучение за планиране на активности ;
 • Обучение за разработване на проекти ;
 • Обучение за доброволци ;
 • Обучение за работа в екип ;
 • Обучение за умения за ефективно водене на срещи ;

Всички млади хора ,потърсили и ползвали услугите на МИКЦ   ще имат възможност да участват активно в инициативите , които Националният Алианс за работа с доброволци реализира всяка година  за популяризиране на ценностите на доброволчеството :

-Отбелязване на 1-ви Декември/ Световен ден за борба със СПИН/

– Национална кампания „Дар за моето училище”/активно включване на младите хора в подобряването на училищната среда и училищно управление/

-Национална инициатива „ Дарете час”/ за привличане на гражданите да дарят един час доброволчен труд в полза на обществено-значима кауза/.

 

Екип на МИКЦ:

Координатор проект  :  Йоана Георгиева

Специалист „Информационни услуги”: Нина  Ласкова

Специалисти „Консултантски услуги” :Ренета Паунчева-Венева

Специалисти „Обучения”

Ренета Паунчева-Венева

Златка  Драгнева

Мариана Червенкова

Нина Ласкова

Прочетете още...