НАРД Форум Център / NAVA Forum Center

See below for English

Какво представлява швейцарската програма „Форум”?

Повече от 50 общини в България  участват в Програма „Обществен Форум“ на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) Тя се осъществява от 2000 г. Нейна основна цел е повишаване на качеството на живота и стимулиране на прякото гражданско участие чрез прилагане на иновативни форум подходи на местно ниво. Под формата на тематични работни сесии, в  които участват представители на гражданското общество, бизнесмени, общински служители, лекари, общественици, културни дейци, младежи, малцинствени групи, се организира обществено обсъждане на широк кръг актуални за местната общонст теми, които участниците във Форума сами са идентифицирали. В рамките на програмата  могат да се проведат до десет форум сесии в период до 12 месеца след стартирането на обществения форум. В края на процеса представителите на гражданското общество одобряват определен брой проекти за реализация, чрез които се цели разрешаването на дискутирани проблеми и подобряване на условията на живот в общината. Целевите финансови средства се осигуряват от ШАРС и участващите общини, формирайки Проектен Фонд. Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във финансирането на всеки проект в различна форма с пари, труд, материали.

What is the Swiss Forum program?

More than 50 Bulgarian municipalities participate in the Public Forum program of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), which was implemented in 2000.  The main goal of this forum is to improve quality of life and promote direct citizenship participation through the implementation of innovative forum approaches at the local level.   Civil society representatives, such as businessmen, municipal staff, doctors, members of the public, cultural workers, youth, and minority groups are involved in the forum’s thematic workshop sessions.  During these sessions, they participate in roundtable discussions about local community issues, which the participants themselves have identified.  In the span of 12 months, up to ten such public forum sessions can be held.  At the end of the process, civil society representatives approve a number of projects to be realized, which are aimed at resolving the problems that were discussed and improving the living conditions within the municipality.  Earmarked funds are provided by SDC and participating municipalities, which form the Project Fund.  Civil society representatives are engaged to participate in the funding of the project through different forms such as money, labor, and materials.

Два подхода  в полза на селските райони  на България
ЛИДЕР И ФОРУМ

Чрез  Лидер подхода Общественият форум предоставя  достъп на Общините до Структурните фондове на ЕС и Оперативните програми.

Този нов тип форуми  предоставят  двата най- важни инструмента за  включване на  общини в  процеса на :
изработването на Програми за развитие на съответния  регион
излъчване и регистриране на Местна Инициативна Група – МИГ

 

Two approaches favor rural areas in Bulgaria:

LEADER and FORUM

Through the Leader approach, the public forum offers municipalities access to European Union Structural Funds and Operative Programs

This new type of forums contains the two most important instruments to include municipalities in the following processes:

Creation of programs for regional development

Broadcasting and registering local initiative groups (LIGs)

Местна Инициативна Група, сформирана и одобрена с консенсус на  проведен Регионален Форум се ползва с изключително доверие на своите общини и съграждани.
Преживяна на сесиите на Форума , дискусията  на местните хора относно приоритетите на техния регион и излязла като продукт на Форума Програмата за развитие   спестява на местните власти ценно време,  като  заедно с това осигурява ангажимент на гражданите  в управленските решения .
Чрез Лидер подхода Общественият форум  може и дава компетенции на гражданите и администрацията за участие и Финансиране на проекти за периода 2007 – 2013 г.

Същността на Форум центъра на НАРД
Вече трета година Нацианалният Алианс за Работа с Доброволци  функционира като Форум Център

Two approaches favor rural areas in Bulgaria:

LEADER and FORUM

Through the Leader approach, the public forum offers municipalities access to European Union Structural Funds and Operative Programs

This new type of forums contains the two most important instruments to include municipalities in the following processes:

Creation of programs for regional development

Broadcasting and registering Local Action Groups (LAGs)

LAGs formed and approved by consensus through the Regional Forum enjoy the exceptional confidence of their municipalities and citizens.

The experience of forum sessions and local people’s discussions about their regional priorities become a development product of the Forum Program.  This development product saves local authorities precious time and also includes citizens in management decisions.  Through Leader, Public Forums can give citizens and municipal administrations competencies to finance and participate in projects from 2007 until 2013.

The Nature of the Forum Center at NAVA

For three years, NAVA has been working as a Forum Center

Мисия:

Като прилага швейцарския модел на форум –подхода НАРД:
пратнира на местните власти в реализирането на гражданска политика
популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие

Цели:

да предизвиква обществени дискусии и граждански дебат

да посредничи в диалога между гражданите и местната власт

да прави този диалог ясен и разбираем

да дава възможности за участие на гражданите във взимането на управленски решения.

История:
През 2004г. ШАРС обявява  конкурс  за изграждане на национална мрежа от 6 форум-центъра. НАРД доказва,че има капацитет и умения да прилага и развива Форум-подхода в решаването на проблеми на местните общности и успешно става един от шестте Форум Центъра.

„Не случайно НАРД спечели конкурса” – казва Ренета Венева, изпълнителен директор на фондацията и модератор на няколко Обществени форума до тогава.  В най-голяма степен мисията на Доброволчеството съвпада с  целите на българо-швейцарската програма.
От една страна гражданите, които участват във Форум, правят това абсолютно доброволно, а от друга – доброволческото участие е най-съзнателната форма на гражданска активност в общността.
Две години траят форум-сесиите и последващо изпълнение на проекти. В тях участниците са наистина  доброволци – те даряват време, интелектулна собственост, знания и умения в полза на подобряване начина на живот на своите съграждани.”

Mission:

To encourage community discussions and debate amongst its citizens

To mediate in the dialogue between citizens and local authorities

To make this dialogue clear and understandable

To give citizens the chance to participate in making management decisions

History:

During 2004, SDC announced a competition to build a national network of six forum centers.  NAVA demonstrated that it has the capacity and skills to develop and deploy the Forum approach in solving the problems of local communities.  It successfully became one of the six Forum Centers.

“It isn’t a coincidence that NAVA won the competition,” says Reneta Veneva, CEO of the Foundation and recent moderator of a few community forums.

In a lot of ways, the mission of volunteerism has much in common with the goals of the Bulgarian-Swiss program.

On the one hand, citizens who participate in a forum do this completely voluntarily.  And on the other, volunteer participation is the most conscious form of citizenship in a community.

The forum sessions and its project completion outcomes have been taking place for two years.  The participants of these are truly volunteers – they give time, intellect, knowledge, and skills for the purpose of improving the lives of their fellow citizens.

Капацитет на НАРД като форум център
 1. прилага форум-подхода на местно ниво
 2. разполага с опитен екип от консултанти и обучители
Услуги ,които предоставя Форум Центъра на Националния алианс за работа с доброволци
 1. консултантски  и обучителни услуги
 2. консултиране и подкрепа за осъществяване на обществени дискусии по ключови проблеми на общността
 3. консултиране създаването на местни стратегии за развитие и Местни Инициативни групи /МИГ/, прилагане на подхода на програма „Лидер”
 4. консултиране процеса на управление на Форум проекти
 5. обучение за иницииране и управление на проекти
 6. обучение за модератори на Обществен форум

Осъществени форуми на Националния алианс за работа с доброволци

Обществен форум  „Район Северен“ „Подобряване на жизнената среда “ – 2004 – 2005г.

През 2004г. 100 граждани от квартала, разпределени в 8 работни маси участваха в 8 форум сесии на следните теми: естетизация на околната среда , достъпност на инфраструктурата, свободно време, сигурност  и обществен ред, информационно осигуряване на гражданите в район Северен.

За този период гражданите успяха ясно да формулират  повече от 70 Препоръки към институциите на държавната и местната власт и да получат отговори от тях.

През 2005г. чрез свои граждански сдружения и организации, жителите на район Северен в Пловдив реализираха 7 малки проекти, инициирани и разписани на Форума.

Общественият форум /ОФ/ Антоново – Омуртаг.

Обедини програмите Лидер и Форум и успя да регистрира МИГ „Антоново- Омуртаг”

ОФ Антоново – Омуртаг, премина при голям интерес от страна на общността, институциите и организациите в Района. На сесиите присъстваха около 95% от всички поканени участници, официални гости и представители на медиите. Представителите на отделните маси изключително активно и адекватно се включваха в дискусията и заявяваха готовност и желание да работят за разписване на местен План за развитие на региона.  При формулиране на подтемите за отделните форум сесии,  участниците дадоха полезни предложения, след което с консенсус се спряха на 5 теми, които бяха основа на дискусия до края на Форума. ОФ прие да работят следните работни маси: Млади хора; Образование, здравеопазване, социални дейности  и култура, НПО, Бизнес, Земеделски производители;Населени места, Оперативна група; Гости.

Обществен форум Елхово Болярово

ОФ „Елхово-Болярово”  хората от този край сами откриха НАРД и го поканиха като Форум-център да обучи будните граждани сами да напишат Местна  Стратегия за развитие и да създадат правилата за работа на МИГ. Така гражданите активно и доброволно участват в процеса на планиране и реализиране на местните идеи за развитие до 2013г.

The Capacity of NAVA as a Forum Center:

 1. Offers the forum approach at the local level
 2. It is comprised of an experienced team of consultants and educators

Services the NAVA Forum Center Offers:

 1. Consultation and training services
 2. Consultation and support for public discussions on key community issues
 3. Consultation on the creation of local development strategies for LAGs; offering the approach of the Leader program
 4. Consultation in the process of managing a forum project
 5. Training for starting and managing projects
 6. Training for Forum Center mediators

Forums Conducted by NAVA:

Public Forum – Northern Region Neighborhood of Plovdiv – “Improving the Living Environment” – 2004-2005

During 2004, 100 citizens from the neighborhood – divided among eight working groups – participated in eight forum sessions on the following topics: the aesthetics of the environment, availability of infrastructure, leisure, security and order, and getting information to the citizens of the northern region of Plovdiv.

During this time, the citizens were able to clearly formulate and send over 70 recommendations to institutions at the national and local level and to receive replies from them.

In 2005, through their citizen organizations and associations, the inhabitants of the northern region of Plovdiv realized seven small projects, which were initiated and developed within the forum.

Public Forum (PF) Antonovo-Omurtag

The combined Leader and Forum programs were able to register the LAG Antonovo-Omurtag

PF Antonovo-Omurtag was attended with great interest on the part of the community, institutions, and organizations in the region.  The sessions were attended by about 95% of the invited participants, official guests, and media representatives.  Representatives of these different groups were actively involved and were ready and willing to develop a local plan for regional development.  In formulating the subtopics of the different forum sessions, the participants gave useful suggestions.  After this, they chose five topics by consensus, which became the main topics of discussion throughout the rest of the forum.  The PF agreed to work in the following areas:  youth, education, health, culture and social activities, NGOs, business, agriculture, inhabited areas, task forces, and guests.

Public Forum (PF) Elhovo Bolyarovo

The participants of PF Elhovo Bolyarovo found NAVA and invited the foundation as a Forum Center to train citizens to write their own local strategies for development and create the regulations for the LAG.  In this way, the citizens actively and voluntarily participated in the planning process and will realize local ideas for development through 2013.

Прочетете още...