Проект : Ученическите Центрове за доброволци-възможност за неформално образование и възраждане на доброволческите традиции в училище / Student Volunteer Centers Project – An opportunity for informal education and establishing volunteer traditions in school

See below for English

КАКВО?
Проектът предвижда изграждането на 6  Центрове за доброволци в шест  пилотни училища в градовете Пловдив, Габрово, Варна и Хасково.
Всеки от 6-те пилотни Ученически Доброволчески Центрове предвижда обучения на по 40 свои доброволци от горните класове  /общо -240 Доброволци/

Те ще оказват подкрепа на своите съученици като  говорят открито по проблемите на секса, наркотиците интернет опасности  и ще дискутират с тях «трудни» или «неудобни» въпроси .
Друга част от Доброволците ще станат Големи приятели на  деца  от по-долните класове, за да  преградят пътя на агресията и насилието сред по-малките. Трета част от Доброволците ще подкрепят класовете да реализират свои идеи.

ВКЛЮЧЕНИ УЧИЛИЩА:

 • ПЛОВДИВ:
 • СОУ “Константин Величков”
 • СОУ “Братя Миладинови”
 • ВАРНА:
 • СОУ”Гео Милев”
 • Първо СОУ “Димчо Дебелянов”
 • ГАБРОВО:
 • СОУ “РАЙЧО КАРОЛЕВ”
 • ХАСКОВО:
 • Финансово- стопанска гимназия „Атанас Буров” .

КАК?
Всеки Ученически Доброволчески Център ще работи в своята училищна общност по метода ” Връстници обучават връстници” като използват доказаните в Мрежата на НАРД подпрограми:
§    „Аз имам идея” – доброволчески дейности за подобряване на училищната среда и психо-социален климат и взаимодействие
§    „Аз говоря открито” – неформални срещи между Доброволците от Училищния Център и ученици като влизат в час на класа
§    „Подкрепа на връстници”-доброволците оказват социално-психологическа подкрепа на ученици със специфични обучителни проблеми,  с поведенчески проблеми или на  социално-изолирани деца.

КОЙ?:
Организация изпълнител и партньори:
•    Изпълнител: „Национален Алианс за работа с доброволци”/НАРД/
•    Партньори:  ИМКА-Габрово, ОЦОСУР-Варна и Сдружение „Надежда”-Хасково

Какъв е смисълът?
Доброволците и децата в пилотните 6 Ученически Доброволчески Центрове:
– Придобиват компетенции за планиране и реализиране на ученически инициативи, което гарантира пълноценно участие на младите хора в училищния им живот
– Развиват  умения за решаване на конфликти без насилие и екипно взаимодействие в решаването на важни училищни въпроси

Чрез изграждането на новите 6 Училищни Доброволчески центрове НАРД и партньорите:

– създават Модел за активно участие на младите хора в позитивната промяна на училищната общност/ училищна среда и взаимоотношения/.

– възраждат традициите на доброволчеството като форма на активно гражданско участие и устойчивост на демократичните ценности.

КОГА? Действие на проекта:  01.08.2009-31.01.2011

Ползи за училищните общности:
§    Подобрени социални умения и взаимоотношения между учениците
§    Подобрен диалог между учениците от различните класове
§    Подобрени умения за работа в екип
§    Развити партньорски отношения между училищните общности и граждански организации,
§    Успешно сътрудничество между родители, учители и ученици в реализирането на младежки проекти и инициативи за подобряване на училищния климат и среда.

Какви проблеми ще решат новосформираните Доброволчески центрове в 6-те пилотни училища?
•    Децата и младите хора нямат алтернативи за организиране на извънкласни занимания или не знаят как да оползотворят рационално свободното си време,
•    не съществуват форми или възможности за прилагане на формално и неформално образование за управление на училищни конфликти, поднесени достатъчно атрактивно и съобразени с възрастта на децата начини
•    все още младите хора  имат незначителни възможности да изразяват себе си и да участват във вземането на решения в училищните общности

This project aims to establish six volunteer centers in six pilot schools in the cities of Plovdiv, Gabrovo, Varna, and Haskovo.

Each of the six pilot Student Volunteer Centers implemented a workshop for 40 of its volunteers from the upper classes (240 total volunteers).

These will support their classmates through open discussions on sex, drugs, internet safety, and “difficult” or “uncomfortable” questions.

One group of volunteers will become mentors to students of the lower classes so as to protect them from bullying and aggression.  Another group of volunteers will support the realization of class ideas.

The participating schools are:

Plovdiv:

 • Konstantin Velichkov High School
 • Miladinov Brothers High School

Varna:

 • Geo Milev High School
 • First Dimcho Debelyanov High School

Gabrovo:

 • Raicho Karolev High School

Haskovo:

 • Atanas Burov Economic Business School

Each Student Volunteer Center will work in its academic community through the peer education method using the NAVA Network’s proven sub-programs:

 • I Have an Idea – volunteer activities for improving the school environment, the psychosocial climate, and cooperation
 • I Speak Openly – informal meetings between Student Center Volunteers and classmates as they enter class
 • Peer Support – the volunteers give psychosocial support to students with specific school problems, behavioral problems, or who are socially isolated

The volunteers and children from the six pilot Student Volunteer Centers:

–          Gain competencies in planning and realizing student initiatives, which guarantees young people’s active participation in their school life

–          Develop peaceful conflict resolution skills and use team cooperation in resolving their important school-related issues

Through the establishment of six Student Volunteer Centers, NAVA and its partners

–          Create a model for young people’s active participation in creating positive change for academic communities through cooperation

–          Establish volunteer traditions as a form of active citizenship and sustainment of democratic values

The project took place between 1 August 2009 and 31 January 2011.

Benefits for academic communities:

 • Improved social skills and cooperation between students
 • Improved dialog between students in different classes
 • Improved teamwork skills
 • Developed partnership attitudes between academic communities and civil organizations
 • Successful cooperation between parents, teachers, and students in the realization of youth projects and initiatives to improve the academic climate and environment

The newly-formed Student Volunteer Centers at the six pilot schools will solve the following problems:

 • Children and youth do not have alternative ways to spend their extracurricular time, or they do not know how to productively use their free time.
 • Methods or opportunities do not exist to implement formal and informal education for managing school conflicts, and/or these methods are neither attractive or aimed at an age-appropriate level
 • Young people still have insufficient opportunities to establish themselves and make decisions in academic communities

Прочетете още...