Проект „Младежки информационно – консултантски център“/МИКЦ/

В Националния алианс за работа с доброволци   функционира Младежки информационно –консултантски център/МИКЦ/. 

Целите на проекта са:

ü  Да  предоставя обучения и актуална информация за разнообразни дейности и инициативи, в които младите хора да вземат участие.

ü  Да подпомага младите хора в професионалното им ориентиране .

ü  Да спомага за развиването на личностни качества и умения у младите хора, което ще подпомага професионалната им реализация.

ü  Да създава условия за работа в мрежи и за обмен на добри ефективни практики между младежите.

ü  Да популяризира доброволчеството .

Услугите ,които екипа на МИКЦ Пловдив  предоставя са:

Информационни услуги :

ü  Информиране на младите хора за доброволческите традиции

ü  Информиране за отворени национални, европейски и международни културни програми и обмени.

ü  Информиране за съвременните образователни политики и възможностите за   професионална реализация

ü  Информиране на младите хора за възможностите за пълноценно използване на свободното време

ü  Възможности за обмени в България и Европа на младите хора.

Консултации :

ü  Консултации свързани с професионалното ориентиране на младите хора, кариерно планиране и адаптивност към националните и европейските образователни стандарти.

ü  Мултикултурно консултиране- консултации относно културно предопределени ограничения или преференции по отношение на конкретни професии или дейности, както и необходими езикови и културни компетенции във връзка с професионалното развитие на младите хора.

ü  Проектно консултиране

ü  Индивидуални и групови консултации по процеса на управление на младежки инициативи в общността.

ü  Индивидуални консултации за доброволци .

ü  Индивидуални и групови консултации на младите хора по решаване на конфликти и проблеми- подобряване уменията на младите хора за справяне с конфликти в училище, семейство, връстници и други.

Обучения :

ü  Доброволчески мениджмънт.

ü  Ефективно общуване и решаване на конфликти

ü  Умения за планиране на еднодневни и дългосрочни активности и за разработване на проекти

ü  Проектен мениджмънт

Този проект се  реализира с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта ,програма „Младежки информационно –консултантски центрове“.

Къде можете да ни намерите:
Гр.Пловдив
Ул.”Петко Каравелов”№ 28 А
Тел/факс:032/625197
Е-mail: mkic.pld1@gmail.com
http://pld.mikc.bg

Прочетете още...