Център за социална и професионална подготовка / Center for Social and Professional Training

See below for English

Началото:

На 01.03.2010г. Национален Алианс за работа с доброволци – Пловдив и Сдружение „Бъдеще за вас” – гр. Брацигово стартира изпълнение на Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Период на изпълнение: 03.2010г. – 08.2011г.
Нашата цел:

Да окажем подкрепа за социалната интеграция и професионалната реализация на младежите от ДДЛРГ» Васил Петлешков» гр. Брацигово

Заедно ще работим за:
Изграждане на Социално предприятие:  Център за социална и професионална подготовка
Предоставяне на услуги за формиране на професионални и трудови умения и умения за социална интеграция на младежи от ДДЛРГ

Предоставяне на професионално – практическо обучение на заинтересованите млади хора в продължение на една година в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие.

Обучителна професионална подготовка за формиране на производствени и кулинарни умения на млади хора от дома

Обучение в специализирани модули за социална подкрепа провеждани в Социалното предприятие : Център за социална и професионална подготовка

Предоставяне на специализирано обучение в Социалното предприятие : Център за социална и професионална подготовка на младите хора за формиране на социални умения

Обучение за водене на независим живот и успешно социално включване след напускане на институцията

Възможност за практика по технология на кулинарните изделия на ученици от  СОУ „Народни Будители” – гр. Брацигово, в изпълнение на учебния си план в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие.

Провеждане на регионален „Панаир на гозбата” за представяне на готова кулинарна продукция, подготвена от децата и младежите обучени в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие.
И още…

Проект „Социално предприятие „Център за социална и професионална подготовка”, ще предостави възможност на децата, за упражняване на професия, свързана с производството на храни и хранителни продукти, след приключено професионално – практическо обучение в Учебно – професионалната кухнята на Социалното предприятие. Заетостта се планира да  обхване младежите преминали Модул „Специализирана практическа и производствена подготовка” в Учебно – професионалната кухнята на социалното предприятие, като форма за подкрепа процеса на реализиране на пазара на труда.

Очакваме:

Да подкрепим социална и професионална реализация на 30 деца от ДДЛРГ „Васил Петлешков” – гр. Брацигово

Младежите, завършили обучение в специализираните модули за социална подкрепа да бъдат с подобрени социални  умения, с развити способности и компетенции  за самостоятелен живот и готовност за  социално включване след напускане на институцията.

Младежите да са  придобили  умения за успешно  представяне пред институции , ведомства и  пред работодатели

Всички възрасти деца, участващи в целевата група, да  са подготвени за бъдещото родителстване, бюджетиране в семейството,  използване на превантивни мерки срещу полово предавани болести, СПИН и използването на наркотични и психотропни вещества

Младежите преминали обучение в специализираните  професионални модули да натрупат професионален опит и стаж, което да увеличи значително   конкурентноспособността им на пазара на труда.

Част от участниците в производствената практика да са назначени  на работа в учебната кухня   или  в други заведения за обществено хранене .

Да допринесем за по- лесен бъдещ преход към  реалния пазар на труда на 30 деца, на които им предстои да напуснат институцията.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

On the first of March, 2010, National Alliance for Volunteer Action in Plovdiv and Future for You Association in Bratsigovo began implementing the Social Enterprise – Center for Social and Professional Training project, which was financed by the operative program of the European Union – Human Resource Development 2007-2013.

This project was realized between March 2010 and August 2011.

Our goal:
To provide support for the social integration and professional realization of young people from the Vasil Petleshkov Children’s Home in Bratsigovo.

Together we will work for:
The establishment of the Social Enterprise – Center for Social and Professional Training
Providing services for forming professional and labor skills and social integration skills for children from the home
Providing professional and practical training for interested young people at a professional training kitchen
Training and professional preparation for forming industrial and culinary skills for young people from the home
Training in specialized models for social support provided by the Social Enterprise – Center for Social and Professional Training
Training to lead an independent life and successful social participation after leaving the institution
Opportunity for students from the National Leaders High School in Bratsigovo to practice culinary technologies and implement a school plan for the professional training kitchen of the social enterprise
Realization of the regional Culinary Fair for the presentation of culinary products made by children and young people in the professional training kitchen of the social enterprise
And more…

The Social Enterprise – Center for Social and Professional Training project will provide the children an opportunity to practice a profession connected with the production of food and food products after their professional and practical training in the professional training kitchen.
The goal is to have these young people employed by the labor market.

We expect:
To support the social and professional realization of 30 children from the Vasil Petleshkov Children’s Home in Bratsigovo
Young people who have completed the specialized models for social support will have improved social skills, with developed abilities and competencies for an independent life, and they will be prepared for societal participation after they leave the institution.
Young people will have gained self-presentation skills for institutions, agencies, and employers.
Every young adult, participating in the target group, will be prepared for future parenthood, family budgeting, using preventive methods to avoid sexually transmitted infections, AIDS, and the use of narcotics and psychotropic substances.
Young people who have gone through the training in specialized professional models will gain professional experience and internships, which will significantly increase their competitiveness in the labor market.
A number of the participants in the production practices will be hired in restaurant kitchens
We will contribute to the professional realization of 30 children who are about to leave the institution, so that they can be hired in the labor market.

The project is realized with the financial support of Human Resource Development, a European Union Operative Program – financed by the European Union through the European Social Fund.

Прочетете още...