„Доброволчеството-възможност за учене и активност през целия живот – 2011-2012”

Националният алианс за работа с доброволци стартира проекта„Доброволчеството-възможност за учене и активност през целия живот – 2011-2012”, финасиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот“.

Период на изпълнение: януари 2011г –  декември 2012г.

Основна цел на проекта: Развитие на доброволчеството в България като фактор за общностното развитие и утвърждаване на НАРД като водеща доброволческа Мрежа в България и авторитетен член на международни доброволчески организации и коалиции”

 

Проектът е насочен към:

1. Укрепване  и разширяване Мрежата  на НАРД:

 • Институционализиране на взаимоотношенията  в мрежата. Постигане на общо съгласие в Мрежата за реализиране на общи политики за спазване на стандартите и национално представителство.
 • Изготвяне и подписване на стратегически дългосрочни договори с партньорите от мрежата /включва: Отговорности за запазване на дейността ( покриване на единни  минимални стандарти за ЦРД) и обема на активни доброволци и средногодишен брой доброволчески активности и обхват  на различни целеви групи клиенти,

–         Поемане на пакет от  минимум ангажименти за подкрепа  на членовете  на мрежата,

–         Поемане на отговорности  за участие  в обмени и обучения,

–         Договаряне на отговорностите на членовете на мрежата по отношение  на изпълнение  на останалите  стратегически  цели,

–         Съвместно популяризиране,

–         Съвместно планиране, включително и финансово планиране на дейността.

 • Провеждане на обучение на разширения екип в Мрежата на НАРД за ефективна работа в Мрежа.
 • Създаване на система за разширяване на мрежата и въвличане на новите й членове  в осъществяване на дейността /включва определяне на потребностите на НАРД от създаване на нови партньорства и определяне на силните страни на НАРД като потенциален партньор на други./
 • Подкрепа на нови партньори, домакинстващи програмата Център за работа с доброволци към НАРД.
 • Създаване на система за разширяване на Мрежата на международно ниво/ включва Разработване на план за включване/участие в дейностите на чуждестранните и международни доброволчески  организации с акцент 2011година/.
 • Развитие на корпоративното доброволчество и подкрепа на социалната отговорност на фирмите

2.Осигуряване на  устойчивост  на дейността на НАРД и финансова й стабилност.

 

 • Изработване и въвеждане на цялостна система за документиране на дейността на НАРД и Мрежата.
 • Изработване и въвеждане на система за финансово планиране на НАРД и  Мрежата.
 • Създаване на ефективна система за набиране на средства чрез проекти;
 • Въвеждане на система за оценка на потребностите  на партньори и клиенти;
 • Създаване на ефективна система за продажби на продукти и услуги на централния офис и  на домакинстващите организации, с цел устойчивост  на мрежата;

3.Изграждане и поддържане на ПР стратегия на НАРД и Мрежата.

 • Да се изгради и наложи система за популяризиране на дейността, на мисията, ценностите и  стратегическите  цели  на НАРД и  мрежата; Популяризиране на продуктите и услугите й, с оглед привличане на нови доброволци, партньори и клиенти;
 • Промотиране на 2011-Европейска година на доброволчеството и ,утвърждаване на традиционни мрежови инициативи и кампании.

 

Очаквани резултати:

–         Постигнати  дългосрочни споразумения  за  членство  в мрежата  на  НАРД;

–         Съгласувана визия, стратегически  цели, готовност  за дългосрочно сътрудничество.

–         Стабилни партньори, изпълняващи поетите ангажименти по развитие на доброволческите  си  програми и  към развитие и популяризиране на дейността  на НАРД;

–         Нови  партньори (30 % нарастване , спрямо сегашния брой), активно  участващи в реализирането  на дейността и допринацящи за развитието  на мрежата.

–         Проведено обучение на разширения екип на НАРД за ефективна работа в Мрежа,

–         Подкрепени  и консултирани миниум 3 фирми, домакинстващи програмата на НАРД център за работа с доброволци

–         Създадена е тествана система за разширяване на Мрежата на международно ниво,

–         Изработено проектно и организационно портфолио  на организацията.

–         Създадена и  ефективно работеща система за описване/ оценка  на капацитета на мрежата;

–         Осъществяване на най- малко един завършен цикъл на планиране с участие, на база на разпределените  отговорности в мрежата за набиране на средства;

–         Финансов план на мрежата, 3 годишен и  ежегоден;

–         Изпълнена работна програма, която осигурява необходимите  финансови средства, съобразно потребностите  за дейността;

–         Доклад  с препоръки и  мерки  за следващия планов период;

–         Създаден екип за набиране на средства, който разписва проектни предложения и осигурява по- голяма част от средствата  за дейността;

–         75% от  финансовите средства за  дейността на НАРД  са осигурени от  проектни  дейности

–         Екипът за набиране на средства на НАРД оказва методическа подкрепа за набирането  на средства на партньорските организации;

–         Наличие на система за оценка на потребностите  на партньори и клиенти;

–         до 2013 –  създадени поне 4 -6 нови продукта или услуги;

–         Екип продажби обслужва централния  офис  и партньорите  на НАРД;

–         Към края  на 2013 – 25% от финансовите средства за дейността на НАРД  са осигурени от  продажби на продукти и услуги;

–         Изграждане и развиване на социално предприятие с активната подкрепа на НАРД;

–         Създадена ПР стратегия;

–         Реализиран медиен план;

–         Разпространени  прессъобщения за всички събития на Мрежата;

–         Организирани и проведени Национални конференции, представящи развитието на доброволчеството и положителния опит на Мрежата;

–         Издадени непериодични издания на добри доброволчески практики от Мрежата на НАРД;

–         Проведени информационна кампания и пресконференци,: издадени брошури и флаери.  Проведена медийна кампания- заснемане на филм с участието на доброволци от Мрежата, работещи с различни целеви групи в общностите, клипове в ТВ и радио станции;

–         Реализирани Национална инициатива „Дарете час” в седмицата преди 5 декември-Световния ден на доброволците и Национална инициатива „Дар за моето училище”- ежегодно в училищата в градовете, в които има Центрове за доброволци;

–         Отбелязване на 5 декември- Световен ден на доброволците;

–         Мрежови обмен на доброволци- по 20 доброволци от всеки ЦРД;

–         Издаван периодично бюлетина на НАРД „ Добра воля“;

–         Изградена система за популяризиране на дейността, продуктите и услугите на НАРД и  мрежата, която ефективно се прилага;

–         Мрежата на НАРД – разпозната като ключов фактор в сферата  на доброволчеството в  България;

–         Създадени  нови  партньорства  на национално и  международно ниво.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.

Прочетете още...