Интегриране на ученици с асоциално поведение в сферата на образованието/Integrating Students with Antisocial Behavior

See below for English

• Алтернативи за развитие просоциалното поведение на децата
• Развитие на умения за взаимопомощ и приемане на различията
• Развиване на способностите на децата за работа в група, свързана
със зачитане, споделяне, развиване на социални умения.
• Развитие потенциала на детето за постигане на по-голяма автономност и отговорност за собственото поведение. Информиран избор
• Децата, ролята на образователните програми и групи занимания
• Видове социални/училищни програми и групи за превенция на отпадането от училище
• Интерактивна технология на обучението – възможности и предизвикателство /за педагози, работещи с деца/

Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози.

  • Alternatives for the development of pro-social behavior in children
  • Development of cooperative skills and learning to accept differences
  • Developing the capacity of children to work in groups, which requires respect, sharing, and the development of social skills
  • Developing the potential of the child to achieve both greater autonomy and responsibility for their own behavior; informed choices
  • Children, the role of educational programs, and group sessions
  • Types of social/school programs and groups for the prevention of school dropout
  • Interactive training methods – opportunities and challenges for educators working with children

Training for professionals, social service providers, social workers, psychologists, and educators

Прочетете още...