Работа по услуга „Реинтеграция” /Reintegration Services

See below for English

• Същност на реинтеграцията, етапи и процеси
• оценяване, оценяване на дете, оценяване на семейство
• Етапи на реинтеграция
• Работа в различните етапи в процеса на реинтеграция
• Организиране и провеждане на Планираща среща
• Изготвяне на доклад по реинтеграция
• Подготовка на семейството за посрещане на детето. Видове подкрепа

Обучения за професионалисти и доставчици на социални услуги , социални работници, психолози, педагози за методите и принципите на социалната работа с деца и семейства в риск.

 

  • The nature of reintegration – steps and processes
  • Evaluations of the child, evaluations of the family
  • Stages of reintegration
  • Working in different stages and processes of integration
  • Organizing and implementing a planning meeting
  • Preparing reports for reintegration
  • Preparing the family to meet the child – types of support

Trainings for professionals and social service providers, social workers, psychologists, educators, methods, and principals of social work with children and families at risk

Прочетете още...