Проект „Бъдеще за вас!“

Проектът „Бъдеще за вас!“ допълва усилия на Национален Алианс за работа с доброволци, Дружество за подпомагане на български домове за деца и Фондация „Голям брат, голяма сестра“, които към досегашната си дейност добавиха нов компонент – да открият нови възможности за социалната и професионална реализация за млади хора от домовете в България.
Основната цел на проекта бе създаване и устойчиво функциониране на група за самопомощ в ДДЛРГ « Васил Петлешков» – Брацигово, която на практика да подготвя младежите за живота след напускането на институцията.

Отделните етапи на проекта включваха и подготовка на персонала на дома – възпитатели, социални работници, психолози и педагози, които да развият нови умения за общуване с децата и младежите, да усвоят нови форми на работа с тях, които да им помогнат по-ефективно да подкрепят децата за бъдещото им развитие.
Друга посока на развитие в проекта обхвана младите хора, като акцентира върху уменията им да разпознават своите силни и слаби страни, да могат да си поставят цели и да ги следват, да придобият умения за успешна комуникация, да изградят основни умения за домакинстване и самостоятелен живот. Чрез участие в обучителни семинари младежите, на които им предстоеше напускане на институцията се запознаха с основни понятия за общуване и ползотворни междуличностни отношения.
Всеки млад човек, член на своята малка група за самопомощ усвои конкретни умения за самостоятелен живот и помощта на възрастните да реализира на практика своите цели и демонстрира своите умения за социална адаптация и професионална реализация.
Самопомощта и подкрепата към младите хора разви у тях:
• Умения да планират ежедневието си и да приоритизират задачите за деня;
• Познаване на личните постижения, силни и слаби страни
• Умения да си поставят цели за реализация след напускане на дома и да ги следват;
• Повишаване на езиковата и писменна култура;
• Умения за комуникация;
• Умения за решаване на конфликти;
• Умения за представяне пред работодател, институции и общността;
• Умения да споделят опита си с други младежи, на които предстои да напуснат институцията.
Подкрепата към персонала се изразяваше в следното:
• Умения за работа в екип;
• Умения за откриватне на конфликти, предотвратяване и решаване;
• Разпознаване на конкретните нужди на всяко дете и подкрепа по адекватен начин, така че да се изгради стабилна доверителна връзка;
• Справяне с рискови ситуации в работна среда;
• Умения за обучение в самостоятелнеост на младите хора;
• Умения да водят самостоятелно обучения за социални умения на младежите и да ги подготвят за напускане на институцията.
Стъпките, по които премина проекта и неговите участници показаха желаните промени в мисленето и действията на младите хора и персонала на институциите.
В процеса на изпълнение на проекта се включиха и професионалисти, и млади хора от още четири институции за деца в гр. Пловдив – ДДЛРГ « Мария Луиза», Помощно училище за деца с увреждания «Стефан Караджа», Училище за деца с увреден слух, Приют за безпризорни деца « Майка Тереза». Във всяка институция се сформира екип за самопомощ и работа с децата и младите хора.
Екипите на новосформираните групи за самопомощ са част от Фондация «Голям брат, Голяма сестра» /ГБГС/. Организацията в продължение на години работи с деца и млади хора от институциите в Пловдив и страната. Развива услуги за социално-психологическа подкрепа на младите хора, напускащи институциите за деца.
ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА…
1. Работни семинари за екипа в „Big Brother, Big Sister“ („Голям Брат, Голяма Сестра”) и ДДЛРГ « Васил Петлешков» – Брацигово
• Семинар – Организация и техника на целевите споразумения – Обсъди се основната рамка за договаряне на работните задачи с децата и младите хора и се изработи форма за уведомяване на родителите и лицата полагащи грижи за децата, които ще участват в проекта.
• Обучение «Социално- психологическа подкрепа на младите хора при реализиране на бъдещите им планове, след напускане на институцията» – Основната цел бе структуриране на модел за подкрепа на младите хора при определяне на лични цели, задачи и план за развитие след напускане на институцията. На вниманието на специалистите бе представена форма за изготвяне на план за развитето на младите хора и механизъм за оказване на социална подкрепа- посредничество, информиране, застъпничество и консултиране.
• Обучение « Развиване на мрежа за подкрепа на децата, напускащи институците – Основната цел бе дефиниране на нуждите на младите хора от домовете и подготовка на специалистите за оказване на подкрепа при работа с тях.
• Обучение «Развитие на личността и социална подкрепа» – Основен аспек на работата бе механизъм за подкрепа при адаптиране на младите хора в страната- нова среда на живот. Подготовка на средата и семейството за пиобщаване на младия човек.
2. Работни конференции и мрежови срещи
• Специализирана конференция – Обучение на обучаващите
• Кръгла маса – Самопомощ – форми на социална работа чрез работа върху себе си
• Конференция за представяне на модел „Помощ за само помощ” и проект Бъдеще за вас в Брацигово
• Конференция «Развитие на личността – субсидия на организацията за самопомощ за изолираните малцинства»
• Немско-български дискусионен форум «Социална работа с младежи в България и социални предприятия – заблуди, шансове и проблеми«

В работни семинари/уоркшоп младежите научиха, как да си помагат взаимно, да овладяват лични конфликти и такива помежду си, както и да се справят с проблеми, които ще им се случват по-късно в професията и работата.
Предпоставка за едно ефективно приложение на тези мерки беше по-нататъшното квалифициране на проектния екип, както и обученията на персонала на Домовете във връзка с по-ефективното подготвяне на младежите за напускане на дома. Представянето на различни модели за подкрепа към децата организирани в рамките на поредицата от семинари даде възможност за обмяна на идеи, мнения и знания межу професионалистите.

След завършването на втората проектна година в с и ч к и записани младежи бяха в състояние сами да приложат придобитите по време на Проекта знания и умения. Възоснова на лични качества на характера н я к о и от младежите са особено квалифицирани да предадат по-нататък на други младежи своя придобит в Проекта опит в рамките на целевата самопомощ.
УЧАСТНИЦИТЕ…
Проектът обхвана общо 145 младежи. От тях 30 от Дома за деца лишени от родителски грижи „В. Петлешков“ и „Ана Гиздова“ в Община Брацигово, 25 младежи от Дом „Мария Луиза“, 40 младежи от Дом за безпризорни деца „Майка Тереза“, както и 40 младежи от 2 училища за Деца с увреден слух и с увреждания. (всички в Община Пловдив).
Проведените в рамките на проекта конференции, обучения и семинари обхванаха повече от 200 социални работници, психолози, социални политици, сътрудници на други НПО-та.

Прочетете още...