Млади лидери – медиатори в училище/Young Leaders – School Mediators

See below for English

Вече втори месец екипа на НАРД в Пловдив осъществява проект „Лятна академия за млади лидери-медиатори в училище”. Дейностите са финансирани от Министерство на образованието, младежта и науката – Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“.
Проекта има за цел:
– Да съдейства за разработване и прилагане на обучителни програми за млади хора- лидери, в съответствие със заявените от тях потребности и интереси в областта на мирното решаване на училищни конфликти.
– Да подобри социалните и комуникативни умения на млади хора на възраст 15-19 години за водене на преговори и поемане на отговорност в реални конфликтни ситуации.
– Да утвърди модела на конструктивно решаване на проблеми като ефективен и полезен сред младите хора и младите лидери в местната общност
Включени са три училища от гр.Хасково – ГПЧЕ „Проф д-р Асен Златаров“, СОУ “ П. Хилендарски“ и ОУ „Св св Кирил и Методий“ и три училища от гр.Пловдив – СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Професионална гимназия по електротехника и електроника, ФЕГ „Антоан дьо сент Екзюпери“.
Трийсет ученика от всяко училище преминават три модулно обучение по темите:„Комуникативни умения и личноснно развитие“, Решаване на конфликти в училищната среда по мирен начин.

СНИМКИ Пловдив, Модул 1

СНИМКИ Хасково, Модул 1, 2 и 3

For the second month, the NAVA team in Plovdiv realized the project “Summer Academy for Young Leaders-Mediators in School.” This was financed by the Ministry of Education, Youth, and Science – National Center “European Youth Programs and Initiatives.”

The projects goals are:

–          To assist in the development and implementation of a training program for young people-leaders, in accordance with their needs and interests in the peaceful resolution of school conflicts

–          To improve the social and communicative skills of young people between the ages of 15-19 with regard to leading negotiations and taking responsibility for real conflict situations

–          To establish the model of constructive problem solving as effective and useful among young people and young leaders in the local community

Three schools in Haskovo were involved:  Foreign Language High School Asen Zlatarov, P. Hilendarski High School, and Saint Cyril and Saint Methodius Elementary School.  Three schools from Plovdiv also participated:  Saint Cyril and Saint Methodius High School, Professional High School for Electrical Technology and Electronics, and French Language School Antoine de Saint-Exupery.

Thirty students from each school attended three-modular training on the following topics: communicative skills and personal development; resolving school conflicts peacefully

Прочетете още...

1 Response

  1. 09.09.2013

    […] август-октомври 2012 година НАРД реализира проект „Лятна академия за млади лидери-медиатори в училище”. Вследствие на работата по отделните дейности екипът […]