С решение № 888 правителството предложи Закон за доброволчеството

Правителството предлага на Народното събрание да приеме закон за доброволчеството. Целта на закона е да бъдат регулирани правните отношения на доброволчеството като основа за насърчаване на активната гражданска позиция, развитието на гражданското общество и засилването на солидарността.
С предложения законопроект, един от съавторите на който е НАРД, за пръв път се уреждат обществени отношения, свързани с организирано извършване на доброволческа дейност на територията на Република България.
Проектът се предлага и в изпълнение на законодателната резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно обявяването на 2011г. за Европейската година на доброволчеството (2011 (COM(2009)0254–C7–0054/2009–2009/0072(CNS).
Доброволческата дейност е дейност извън трудовите и служебните правоотношения на доброволеца, извършва се при условията на сключен договор за полагане на труд или предоставяне на услуги без получаване на възнаграждение.
На доброволеца се възстановяват само предварително уговорени във връзка с дейността разходи, пише в проекта. Доброволецът ще има право на подходящо обучение или професионална квалификация, свързани с извършването на доброволческата дейност, както и на застраховка за сметка на доброволческите организации срещу злополука при или по повод извършването на доброволческа дейност.
Със законопроекта са разписани основните принципи на доброволческата дейност и е дадена легална дефиниция на „доброволческа организация”.
В чл.3, ал.2 са посочени лицата, в полза или чрез които се извършва доброволческа дейност . Въвежда се задължение за тези лица да осигуряват здравословни и безопасни условия за извършване на доброволческа дейност. Предвидено е възстановяване на действително направените разходи от доброволеца при или по повод извършването на доброволческата дейност. В определени случаи се предвижда застраховане на доброволеца срещу злополука или за вреди, причинени от него на трети лица, както и покриване на здравни и социални осигуровки. Предвижда се обучения и квалификация на доброволците.
Доброволческите организации и формирования ще водят регистър на доброволците, които освен български граждани, могат да бъдат граждани на държави от Европейския съюз или трети страни.
Доброволци могат да бъдат и непълнолетни лица, но само с писмено съгласие на законния си представител, като извършват доброволческите дейности под прякото ръководство на квалифициран пълнолетен ръководител.
Доброволчеството може да бъде краткосрочно (до 30 дни в рамките на една календарна година) и дългосрочно (за период, по-голям от месец).
В чл.23 и 24 на проекта се въвежда изискване за сключване на писмен договор за дългосрочно доброволчество, като се посочват необходимите документи и задължителните реквизити на договора.
Предлаганият законопроект цели ясно да се определи и стимулира доброволческата дейност. Той е израз на държавна воля, чрез която се отчита значимостта на доброволчеството като израз на гражданско участие, допринасящо за хармоничното развитие на обществото, за икономическото и социалното сближаване, обясняват от правителството.
Поради тази причина в проекта е предвидено държавата да подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез финансови, икономически и други облекчения и стимули, определени в съответните закони.

Източник: Вести

Прочетете още...