Нова година – нов Център за работа с доброволци / New Year – New Center for Volunteer Action

See below for English

С началото на 2013г. стартираха дейностите най-новия център в мрежата на Национален алианс за работа с доброволци – Център за работа с доброволци  към Фондация „Стефан Нойков”, София.

Фондация “Стефан Нойков” има благотворителни цели. Те са насочени към подпомагане развитието на изявени таланти и на лица, нуждаещи се от подкрепа за пълноценен живот, като основната целева група са младежите и децата. Фондация „Стефан Нойков” реализира целите си чрез различни дейности – създаване на възможности за обучение, предоставяне на инструменти и пособия за развитие, посредничество за намиране на финансови средства за осъществяване на индивидуални и колективни проекти, осигуряване на средства за развитие на лица в неравностойно положение и пр.

Всеки, който желае да научи повече за бъдещите дейности на Центъра и фондацията, както и да полага доброволен труд, може да се свърже с екипа на Центъра за работа с доброволци, София:

България, София 1000
ул. “Св. София” № 8
тел.: +359 2 950 76 06; моб. тел.: +359 888 89 30 38
e-mail: stnoykovfoundation@abv.bg

Координатор: Венцислав Панчев

Младежки координатор: Таня Кузмова

At the beginning of 2013, the newest center in the NAVA network, Center for Volunteer Action at Stefan Noykov Foundation in Sofia, opened its doors.

Stefan Noykov Foundation is a charitable organization which aims to support the development of individual talents of children and youth and help them lead a full life.  The foundation realizes its goals through a variety of activities – providing training opportunities, offering tools and aids for development, mediating fundraising efforts for the implementation of individual and collective projects, ensuring funds of the development of disadvantaged individuals, among others.

Everyone who would like to learn more about the future activities of the center and the foundation, as well as to offer voluntary services, can reach the center’s team here:

St. Sofia St. #8

Sofia 1000

Telephone:  +359 2 950 76 06; Mobile:  +359 888 89 30 38

E-mail:  stnoykovfoundation@abv.bg

Coordinator:  Vencislav Panchev

Youth Coordinator:  Tanya Kuzmova

Прочетете още...