Младите – проблеми и надежди

От 28 до 30 октомври 2014г. в гр.Баку, Азербайджан се проведе „Първи глобален форум за младежки политики”. Форумът се организира под егидата на ООН, с подкрепата на UNDP , ЮНЕСКО, Съвета на Европа, а домакин на събитието беше Министерството на младежта и спорта на Република Азербайджан.

Във форума взеха участие 700 делегата от повече от 100 страни. Всяка страна беше представена от висш правителствен служител , представител на неправителствена организации и младежки делегат. От българска страна това бяха г-н Калин Каменов, зам.министър в Министерството на младежта и спорта, Вера Кирилова, мрежови координатор във Фондация НАРД и Петър Младенов.

Форумът си постави за цел да бъде активна  платформа за диалог между отделни ключови „актьори” в младежките политики. Гъвкавият му формат позволи всеки да намери място за своите интереси, както и отговори на проблемни казуси, актуални за отделните региони в света и за днешното поколение млади хора. Акценти във всички презентации и послания,  беше осъзнаването на нуждата от междусекторни подходи при разработването на младежки политики и прилагането на интеграцията като основен ръководен принцип.

На форума се кръстосаха различни социално-икономически дадености и бяха зададени провокативни въпроси, свързани с:  липсата на желание от страна на младите хора за активното участие в живота на нациите им, проблемите със здравето и липсата на сигурна и хигиенична среда в много региони на света, причините и възможните варианти за решение на проблема с трудовата заетост, стоящ пред повече от 80 милиона безработни млади хора, достъпа до безплатно образование, връзката между поколенията.Специално внимание беше отделено на темата за Доброволчеството.

Темата за младежкото доброволчество е сравнително нова за ООН, но този форум  ясно я заяви като отделен, ключов и много важен сектор за развитие на уменията на младите хора. Усилията, на държави, развиващи национални доброволчески програми, са насочени към признаването му като съществена форма на образование /неформална/, развиваща базисни „меки” умения. Доброволчеството беше разпознато като основен двигател и възможност за промяна в местните общности, място, в което младите хора могат да се усетят силни и с възможност за влияние, като и място за създаване на общности.  Като положителни черти на доброволчеството бяха посочени повишените възможности за намиране на работа, както и намаляване на младежката престъпност.  Не бяха подминати и предизвикателни теми като:  все още слабото въвличане на разнообразни сектори в подкрепа на доброволчески програми – бизнеса, правителствени институции; липсата на капацитет у хората, които работят с доброволци и тяхната безпомощност пред съвременните предизвикателства за сигурността на младите; липсата на предварителна, директна връзка и проучване на интересите на младите при разработване на доброволчески програми; различните междусекторни езици – неосъзнаването от страна на бизнеса, на натрупаните умения през доброволчество и др.

Всички участници в панел доброволчество единодушно подкрепиха тезата, че силата на доброволчеството е в мощното влияние, което то оказва на различни нива, както и предоставянето на уникална възможност да си част от нещо голямо!

Първият глобален форум за младежки политики в Баку, ясно показа, че предизвикателствата пред младите хора са много, но и възможните варианти за решенията им  също. Форумът постави България над  средното световно ниво по отношение на разработването на политики за младите хора. Но също така очерта и пътя за развитие пред българските политици: създаване на възможности за по-активно, отворено участие и включване на младите в процеса на вземане на решения, подкрепа за развитие на партньорства между отделните сектори, влияещи върху качеството на живот на младежите, превръщането им в лидери, а не бенефициенти на правителствени програми.

Първият по рода си форум за младежки политики завърши с призив от младежките делегати „Спрете да говорите – действайте!”

През 2014 г. от 198 страни, 122 страни (62%) имат разработени политики за младежта, това е повишение от 50% в сравнение с предишната година. Тази  численост показва, че правителства са все по заинтересувани и осведомени за това, че  трябва да се правят политически рамки, които отговорят адекватно на нуждите на младите хора – на техните стремежи и искания.

Въпреки тези ангажименти, обаче все още стои предизвикателството с всеобхватноста на младежките политики, фрагментираната отговорност за младежта, липса на сткруктури за младежко участие, отсъствие на подходящи ресурси и др.

Българската делегация посети и Славянския университет в Баку, където има създаден център за Български език и култура и се запозна със студентите изучаващи български език. На официална среща с Ректора на университета – г-н Гаджиев, бяха дискутирани конкретни възможности за обмен на знания и практики между млади хора от двете държави

Прочетете още...