„Младите в действие“ подкрепя общественозначими каузи

През ноември 2017 стартира проектът „Младите в действие”, изпълняван от Фондация Национален алианс за работа с доброволци, финансиран  по Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Проектът e насочен към учащи на територията на град Пловдив младежи на възраст 14 – 19 години. 75 ученици от 3 училища ще участват пряко в процеса на  идентифициране на важни за тях самите проблеми в общността и ще разработват планове за тяхното разрешаване. Успешното реализиране на дейности за решаване на този проблем,  ще спомогне младежите да добият по-високи самооценка и увереност.

В проекта ще бъдат включени 3 гимназии на територията на град Пловдив.  Училищата са  подбрани с различен профил – общообразователни, професионални, с различен социален и етнически профил на учениците в тях. Основният критерии при изборът им е желанието за превръщане на учениците в  активни граждани, да мотивират младите хора да приемат предизвикателството да бъдат лидери, да решават проблеми, засягащи други хора, полагайки доброволен труд.

Проектът предвижда реализирането на 3 двудневни обучения с участието на 85 младежи и педагози. След усвояването на умения за идентифициране на нужди на различни общности, планиране и реализиране на доброволческа кампания, младите хора ще изберат 3 значими каузи  /подкрепа на деца в риск, възрастни хора, екология и др./, които ще подкрепят в продължение на 9 месеца. За целта те ще реализират над 30 дейности, в които ще бъдат въвлечени над 500 младежи – техни съученици, съмишленици и широка общественост. От реализираните дейности полза ще имат над 200 представители на различни целеви групи.

Настоящия проект е продължение на реализирания в периода 2014 – 2016 година проект „Училището зона за филантропия“, в който се включиха 22 училища от цялата страна.

Прочетете още...