Тръст за социална алтернатива подкрепя жените в Социалното предприятие на НАРД

През месец юни в Социално предприятие „Шивашка работилница“ към Национален алианс за работа с доброволци, стартира проект „Възможност за избор“, насочен към обучение и подкрепа за стартиране на работа на трайно безработни ромски жени.

Проектът се финансира от Тръста за социална алтернатива и си поставя за цел да подобри качеството на живот на жените от рискови

Фондация „Тръст за социална алтернатива" дари 10 000 лева за ...

групи / дългосрочно безработни, неграмотни, многодетни семейства, самотни майки, бедни и др. / от ромската общност в Пловдив чрез обучение и работа в социалното предприятие. След обучение на принципа на  дуалната система, жените ще могат по-лесно да си намерят работа и да подобрят живота на децата и семействата си.

Обучението в дуалната система в СП „Шивашка работилница“ продължава от 4 до 6 месеца и всеки ден жените имат възможност да практикуват / шият / в реална производствена среда. По време на обучението жените ще бъдат подпомагани от ментор / член на

общността /, който може да шие и общува на турски и ромски език. След обучение в социалното предприятие 10 жени ще започнат постоянна работа в шевни предприятия в района на Пловдив.

Партньор в проекта е и Гьоте институт , който провеждат семинари, като част от обучението на жените и участват в разработването на дизайна на защитни маски, които ще се шият в социалното

предприятие. Като част от споразумението за партньорство е и закупуването от института на голяма част от изработените маски.  

Обучаващите се в предприятието имат и ежеседмична психосоциална подкрепа – с всяка група се провеждат групови сесии за изграждане на социални компетенции и такива, свързани с работни навици и намиране на работа.

Прочетете още...