„ОБМЕН – ОБщината Място за Етно Новаторство“

На 19. 04. 2021 г. фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ подписа Договор BG05M2OP001-3.017-0034 и стартира проект ОБМЕН – ОБщината Място за Етно Новаторство“.

Проектът ще бъде осъществяван в партньорство с  ДГ „Лилия“ Пловдив, НУ „Кирил Нектариев“ Пловдив, ПГТСТ Пловдив, ДГ „Синчец“ с. Белозем, ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, ДГ „Радост“ с. Стряма, ОУ „Отец Паисий“ с. Стряма,  ОУ „Христо Смирненски“ Раковски, ОУ „Христо Ботев“ Раковски, ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Чалъкови и Бургаски свободен университет.

Целта на проекта е повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Прочетете още...