Екип и екипно развитие / Team Development

See below for English

• Обучение за развиване на умения за решаване на конфликти
• Обучение за сплотяване на екип
• Обучение за кооперативно решаване на проблем
• Тийм билдинг
• Обучение за определяне и оптимално разпределение на ролите в екипа
• Водене на открита и ползотворна комуникация

• Training for skill development and conflict resolution
• Training for rallying a team
• Training for cooperative problem resolution
• Team Building
• Training for identification and optimal allocation of team roles
• Leading open and productive communication

You may also like...