Мобилен екип от специалисти

Мобилен екип от специалисти в областта на детското развитие – работи пряко с нуждаещите си в тяхната най-близка социална среда.
Към кого е насочена?
• Общини на територията на страната, развиващи социални услуги
• Доставчици на социални услуги
• Неправителствени организации
• Институции и служби работещи в социалната сфера

КАК можем да помогнем?
1. Консултиране и супервизия за изготвяне на проекти и реализиране на програми за реформиране/ преструктуриране/ закриване на домове за деца.
2. Консултиране управлението на центрове на социални услуги и гарантиране на тяхната устойчивост
3. Партньорство и участие в подготовката и реализирането на проектите в социалната сфера
4. Ситуационен анализ, оценка на нуждите и разработване на проекти и програми за развитие на социални услуги за деца и семейства, базирани в общността.
5. Организация и управление на доставката на социални услуги в социални домове и центрове за социални услуги за деца и семейства.
6. Методическа помощ и супервизия при предоставяне на социалните услуги и работа с клиенти
7. Разработване на методики и указания за предоставяне на социални услуги за деца и рискови групи лица
8. Обучение на персонал на центрове и социални домове за развитие на съвременни модели и практики за грижа и услуги, съобразени с Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца.
9. Обучение на центрове за работа с деца – техники, методи, специализирани подходи за интервенция.
10. Супервизия и консултиране относно изграждане на:
• Системи за развитие на персонала
• Системи за наблюдение и оценка
• Политики и процедури за работа с деца и семейства
• Изработване на институционални проекти по смисъла на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца

Услугите на центъра могат да се ползват при договаряне и в рамките на съвместни партньорски инициативи и проектни дейности, свързани с развитие на социални услуги за деца и семейства.

You may also like...