Отворено писмо от УНИЦЕФ България

Отворено писмо от УНИЦЕФ България

До
всички политически партии,
граждански сдружения и избиратели
Уважаеми политици и граждани,

 

Над 1 300 000 са децата на България. Те нямат право да гласуват, но имат право на глас.
След по-малко от два месеца в България ще се проведат парламентарни избори и резултатите от тях ще
имат най-голямо значение и най-дълготрайни последици именно за децата. Децата в България имат право на
живот, който да гарантира развитието им като равноправни и пълноценни граждани на държавата.
Какво е важно за ДЕЦАТА и тяхното по-добро настояще и бъдеще:
Да им дадем възможност за най-добрия старт в живота. Грижите в ранната детска възраст са осново-
полагащи за успешното развитие на човека. Качествено и достъпно здравеопазване за бременните майки и
малките деца, добро хранене и стимулиране на интелектуалното израстване в най-ранна възраст, достъп до
услуги за закрила и подкрепа на родителите и децата ще гарантират пълноценното развитие на всяко дете.
Инвестициите в ранното детско развитие са гаранция за просперитета на всяка държава.
Да подкрепим семействата в грижата им за техните деца. Родителите носят отговорността децата
им да растат здрави и успешни хора. От техните умения за правилното им отглеждане зависи и бъдещето
на децата. Разработването на програми за подкрепа на семействата, особено на уязвимите и бедните се-
мейства, създаването на стабилна мрежа за социална подкрепа, съобразена с индивидуалните потребности
на всяко семейство, осигуряването на възможности за работа и добри условия на живот ще допринесе за
намаляване на рисковете и ще гарантират сигурност за живота и развитието на децата.
Да осигурим качествено и достъпно за всички образование, за да спрем порочния кръг на бедността.
Създаване на включващи и съобразени с потребностите на всички деца програми, които насърчават емоци-
онално, социално, когнитивно и физическо развитие на децата, независимо от техния етнически, здравен и
социален статус.
Като водеща организация за децата УНИЦЕФ отправя апел към вас развитието и закрилата на всички деца
на България да бъде основен приоритет.
Инвестицията в развитието на децата е най-добрата инвестиция, която гарантира икономическо развитие
и социална стабилност. Това е въпрос на спазване на основни човешки права и необходимата стъпка напред.
Може ли България да си позволи да не направи това?

УНИЦЕФ България

You may also like...