ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН” КОМПОНЕНТ 7

През 2011г  ФОНДАЦИЯ „НАЦИОАНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ”-ГР. ПЛОВДИВ, доказала ефективността си  по превенция на ХИВ сред младите хора бе одобрена и продължава работата по програмата към Министерството на здравеопазването – „Превенция и контрол на HIV/СПИН“, финансирана от глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Компонент 7.

Сформиран е екип от обучители на връстници –  млади хора, доброволци, които ще работят на терен с млади хора в най-голям риск – деца от институциите, неглижирани деца,непълнолетни ,работещи през лятото,деца с противообществени прояви, отпадащи от училище, проституиращи, употребяващи ПАВ и др.
Програмата цели промяна в знанията и поведението на младите хора в риск на територията на Пловдивска област по посока на избягване на рисковете от заразяване с ППИ и ХИВ, което включва:
•    Работа сред млади хора в риск, за повишаване на знанията за поемания здравен риск,
•    отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
•    индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение, раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ, раздаване на кондоми;
•    мотивиране за ограничаване на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
•    Насочване на млади хора в риск над 16 години за тестуване за HIV, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;
•     Организиране на медийни кампании за достигане на младите хора в риск в областта
•    Организиране на застъпнически кампании за осигуряване на достъп на младите хора до системно и съвременно здравно образование и услуги, подходящи за младите хора, вкл. тестуване на ХИВ.

Екипът на „Националният алианс за работа с доброволци” работи в мрежа – осъществява необходимото ефективно сътрудничество с местни, регионални и национални медицински и социални служби с цел създаване на мрежа за пренасочване на млади хора в риск

•    Всички услуги са анонимни, безплатни и доброволни;
•    Гарантирана е конфиденциалността на предлаганите услуги;
•    Гарантирана е равнопоставеността на всички млади хора в риск;

You may also like...