Доброволчески екшън за хиляди детски усмивки! / Volunteer Action for Thousands of Childlike Smiles

See below for English.

На 31 май и 1 юни 2013  десетки доброволци се включиха в най-милото предизвикателство – да зарадват колкото се може повече деца по повод техния празник..

Доброволците организираха забавно парти с малките пациенти на Клиника по детска хирургия към УМБАЛ “Св.Георги” в Пловдив. Децата получиха подаръци  , а доброволците Алекс, Ради и Васил незабравими емоции …

 

 

 

 

 

 

 

 

По същото време в British International School Classic доброволците на НАРД организираха истинско спортно предизвикателство за всички ученици. Спортния празник беше наградата за училище от достойното им представяне в кампанията Лист по лист 2012. Капитан на събитието беше Райна, а нейни верни помощници Ейприл и Александър …

Децата са навсякъде .. за това доброволците на НАРД пропътуваха с нетърпение разстоянието от Пловдив до Ардино и зарадваха малките и големите хлапета в града на детския празник, организиран за тях от Център за обществена подкрепа Ардино… Доброволците Илия, Вили и Нели обещаха да се върнат пак в този красив родопски град!

За втора поредна година доброволците зарадваха и децата в гр. Кричим. Очарователните млади дами Алекс и Франческа щуряха на с децата на празника, организиран от Център за обществена подкрепа Кричим.

 

 

 

 

 

 

 

На 1 юни доброволците на НАРД  – Дани, Ани, както и младите хора от Клуб “Млади лидери” се включиха в мащабното рисуване в градската градина. Инициативата е част от Международния ден за рисуване, който се организира в цялата страна и по цял свят и промотира рисуването сред  хора на различни възрасти. Организатор в Пловдив беше Център за работа с доброволци към НРБ “Иван Вазов” с координатор Мария Петрова.

 

 

 

 

 

 

 

 

С много усмивки премина и празникът за децата, организиран от Шопинг център Хали. Неоценима помощ оказа Вили Аргирова, която се погрижи за спокойното протичане на  арт дейностите с малчуганите и провеждането на игрите с тях …

 

 

 

 

 

 

 

В големия Ден за рисуване се включиха и всеотдайните доброволци от Центъра за работа с доброволци към Народно Читалище “Светлина” с. Труд, с координатор Светла Божилова.  Стотици рисунки разкрасиха  парка на селото.

Доброволците на Център за работа с доброволци към  Сдружение Екомисия 21 век град Ловеч дефилираха с еко костюми по случаи 1 юни . Костюмите бяха изработени на място от деца и доброволци.

 

 

 

 

 

 

 

 

On the 31st of May and the 1st of June, tens of volunteers participated in the sweetest challenge – to make as many children happy as possible on their day – International Children’s Day.

Volunteers organized a fun party with young patients at the Child’s Surgery Clinic of St. George University Hospital in Plovdiv.  The children received presents, while the volunteers – Alex, Radi, and Vasil – received unforgettable memories.

At the same time, at British International School Classic, volunteers of NAVA organized a true physical challenge for each student.  This sports day was awarded to the school for their worthy showing in the Page by Page 2012 campaign.  The captain of the event was Raina, and her assistants were Apryl and Alexander.

Children are everywhere.  For this reason, volunteers traveled from Plovdiv to Ardino to make all ages happy for Children’s Day, for which a celebratory event was organized by the Center for Public Support – Ardino.  The volunteers – Iliya, Vili, and Neli – promised to return to this beautiful Rhodope Mountain town.

For the second consecutive year, volunteers made went to the town of Krichim to bring smiles to children’s faces.  Charming young ladies Alex and Franchesca played with children at an event organized by the Center for Public Support – Krichim.

On June 1st, volunteers from NAVA – Dani, Ani, and young people from the Young Leaders Club – participated in a mass drawing event in Plovdiv’s city park.  The initiative was part of Drawing Day, which is both nationally and internationally organized and promoted to encourage all ages to draw.  The event in Plovdiv was organized by the Center for Volunteer Action at the Ivan Vazov National Public Library, whose coordinator is Maria Petrova.

International Children’s Day was also met with many smiles at the Hali Shopping Center.  Invaluable help was offered by Vili Argirova, who was responsible for leading art activities with youngsters as well as implementing games for them.

Dedicated volunteers from the Center for Volunteer Action at the National Cultural Center “Light” also participated in Drawing Day.  The event was coordinated by Svetla Bojilova.  Hundreds of their pictures beautified a park in their village of Trud.

Volunteers from the Center for Volunteer Action at the Ecomission 21st Century Association paraded around the town of Lovech with eco-costumes on the first of June.  The costumes were created locally by children and volunteers.

You may also like...